Základní škola

Škola má již více než stoletou tradici. Obývá prostory dvou samostatných budov se vzájemnou pěší dostupností do 8 minut. Jednou z nich je historicky cenná cihlová budova na ulici Šalounova 56,  v níž jsou pravidelně každý rok prováděny modernizace a úpravy vnitřních prostor. Druhou je moderní, rovněž zrekonstruovaná budova na ulici Halasova. Žáci se v obou budovách učí v útulných kmenových třídách připojených k síti a internetu, vybavených projekční technikou a interaktivními tabulemi, dále mají k dispozici vybavené odborné učebny, plně funkční jazykovou učebnu, počítačové třídy, včetně dataprojektoru a stálého připojení k internetu, cvičnou kuchyňku a školní knihovnu. Součástí školy je samostatná tělocvična a venkovní asfaltové hřiště. Chodby jsou využívány jako výtvarná galerie, pro stálou výstavu úspěchů a hodnotných prací žáků školy a vedou žáky k intenzivnímu estetickému vnímání a cítění.

Budovy základní školy jsou situovány v Ostravské čtvrti Vítkovice. Skladba docházejících žáků klade vysoké nároky jak na množství a kvalitu práce pedagogického sboru a ostatních pracovníků školy, tak také na potřebu dostatečného finančního zajištění požadované úrovně výuky. Snahou školy je zajistit každému žáku takové edukační podmínky a individuální přístup, aby měl možnost využít naplno svůj potenciál, dosáhnout na co nejvyšší úroveň vzdělávacích výstupů a rozvíjet všechny své kompetence potřebné pro další životní i pracovní kariéru.

Pro žáky je zajištěn celodenní režim - družina před i po vyučování, možnost stravování ve vlastní výdejně. V odpoledních hodinách mohou žáci bezplatně navštěvovat rozmanité zájmové kroužky podle vlastního výběru. Škola zajišťuje pro své žáky na základě jejich zájmu mnoho dalších aktivit, například víkendové pobyty na horách, jednodenní výlety do okolí, výjezdy na kole, bruslení, plavání, ozdravné pobyty a mnoho dalších akcí. Vše pro žáky zajišťují pedagogové školy ve svém volném čase.

Naši školu lze charakterizovat jako školu rodinného typu.  Dětem naši učitelé nabízejí nejen kvalitní vzdělání a výchovu, ale svou podporou, tolerancí, vstřícností, ochotou naslouchat a pomáhat při řešení problémů vytvářejí svým žákům také citové zázemí a napomáhají jejich zdravému duševnímu rozvoji.

Pedagogický sbor je tvořen kvalifikovanými učiteli s praxí, kterým jsou nápomocni rovněž kvalifikovaní asistenti pedagoga. Školní družinu vedou zkušené vychovatelky. Ve škole pracuje úplné školní poradenské pracoviště - výchovný poradce, metodik prevence, speciální pedagog i školní psycholog, navíc pak kariérový poradce. O chod školy se pečlivě a svědomitě starají školníci spolu s týmem pracovnic zajišťujících čistotu a hygienu ve všech prostorách a okolí budov školy. V oblasti výchovy a prevence proti nežádoucím sociálně patologickým jevům úzce spolupracujeme s Policií ČR, s Městskou policií,  se sociálními odbory úřadů městských částí, s nestátními neziskovými organizacemi, s pedagogickou fakultou, a dalšími subjekty.