Provoz školy

PROVOZ ŠKOLNÍ DRUŽINY A VÝDEJ OBĚDŮ PLATNÝ OD 30. 11. 2020
BUDOVA HALASOVA

PROVOZ RANNÍ DRUŽINY

od 6:00 do 7:40 hod.

Z personálních důvodů je vykonáván pouze pedagogický dohled.

PROVOZ ODPOLEDNÍ DRUŽINY

TŘÍDA 1. A: 11:30 – 15:30 hod. OBĚD: 11:35 – 12:00 hod.

TŘÍDA 2. A+2. B: 11:40 – 15:30 hod. OBĚD: 12:50 – 13:20 hod.

TŘÍDA 3. A: 12:35 – 15:30 hod. OBĚD: 13:05 – 13:30 hod.

TŘÍDA 4. A: 12:35 – 15:30 hod. OBĚD: 13:20 – 13:40 hod.

TŘÍDA 5. A: Po, Út, Čt, Pá 12:35 – 15:30 hod. OBĚD: 13:30 – 13:55 hod.

St 13:20 – 15:30 hod. OBĚD: 13:30 – 13:55 hod.

Z personálních důvodů je u 4. a 5. třídy vykonáván pouze pedagogický dohled.

Žáci, kteří do školní družiny nechodí (třída 1. - 5.) a budou mít v daný den objednaný oběd, setrvají ve třídě s žáky družiny a společně v doprovodu pedagoga odchází

na oběd tak, aby v určený čas byli v jídelně. Po obědě odchází domů.

Změny v odchodech žáků ze ŠD (jiný čas, doprovod, odchod sama/sám) je nutné předat písemně vychovatelkám na propustce - mimořádný odchod ze ŠD jinak, než je uvedeno v zápisním lístku.

VÝDEJ OBĚDŮ 2. STUPEŇ

TŘÍDA 6. A, 7.A, 8.A, 9.A – dle rozpisu výuky

V době prezenční výuky: OBĚD: 12:35 – 14:00 hod.

V době distanční výuky: OBĚD: 11:00 – 12:00 hod.

– výdej do jídlonosičů, Rampa SOŠ AHOL

Platí nošení roušek po celou dobu výuky vč. ranní a odpolední družiny. Roušky jsou nadále povinné ve společných prostorách i ve školní jídelně – výdejně, mimo konzumace pokrmů.


Distanční výuka - informace pro budovu Halasova

Vážení rodiče a žáci školy,

v období od 14. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat z nařízení vlády ČR a MŠMT distanční výuka, které se zúčastní všichni žáci (1. i 2. stupeň).

Distanční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Předměty VV, TV, PČ, HV, INF, ObKo, apod., se vyučovat v distanční formě nebudou a budou nahrazeny profilovými předměty.

Distanční výuka bude probíhat 1. - 4. hodinu:

1. hodina 8:00 – 8:30

2. hodina 9:00 – 9:30

3. hodina 10:00 – 10:30

4. hodina 11:00 – 11:30

Probírané učivo a zadávané úkoly pro distanční vzdělávání je zveřejněno na webových stránkách školy v sekci předměty u jednotlivých tříd. Pokud se žák nemůže on-line připojit k výuce, může si vyzvednout podklady k výuce a pracovní listy ve škole v době konzultačních hodin: středa 13:00 – 15:00 hodin, případně si s vyučujícím můžete domluvit i jiný termín pro předání učiva.

Distanční výuka je pro žáky povinná. V případě, že se jí žák nezúčastní formou online ani si nebude vyzvedávat učivo a z hodin se řádně neomluví (lékař, nemoc), je jeho absence hodnocena jako neomluvená.

Žáci s distanční výukou mají nárok na oběd, který si mohou vyzvednout do tzv. jídlonosičů v čase 11:00 – 12:30 hod. u bočního vchodu do školy AHOL, nejdříve od 19. 10. 2020. Na výběr bude pouze 1 jídlo.

Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT mimořádné prázdniny.

Zpracovala: 13. 10. 2020 Ing. Jarmila Makúchová


Uzavření škol od 14.října 2020 - informace budova Šalounova

uzavření škol info web.docx

Běžný režim školy


 1. Do školní budovy mají žáci povolen vstup v 7:40 hod., pro žáky přihlášené do školní družiny je vchod přístupný od 6:00 hod.

 2. Po příchodu do školy se žáci v šatně přezouvají do domácí obuvi s podrážkou nezanechávající černé stopy na podlaze. V šatně také odkládají svrchní oděv.

 3. Vyučování začíná v 8:00. Žák je povinen sedět na svém místě připravený na výuku.

 4. Vyučování probíhá podle rozvrhu hodin a přestávek mezi vyučovacími hodinami, velká přestávka trvá 20 minut, polední přestávka 60 minut, ostatní přestávky 10 minut.

 5. Začátky a konce vyučovacích hodin:

0. hodina 7:00 - 7:45

1. hodina 8:00 - 8:45

2. hodina 8:55 - 9:40

3. hodina 10:00 - 10:45

4. hodina 10:55 - 11:40

5. hodina 11:50 - 12:35

6. hodina 12:45 - 13:30

7. hodina 13:40 - 14:25

8. hodina 14:35 - 15:20

 1. Z organizačních důvodů je možné vyučování začít o hodinu později nebo jej zkrátit. O této skutečnosti informuje třídní učitel zákonného zástupce žáka předem prostřednictvím papírové žákovské knížky nebo e-ŽK.

 2. Škola je zajištěna proti vstupu nepovolaným osobám elektronickým systémem v budově Halasova a službou na vrátnici v budově Šalounova.

 3. Po 8:00 hodině zajišťuje osobám vstup do budovy školy služba nebo elektronický přístupový systém z kanceláře školy. Návštěvy se hlásí jménem a uvedou důvod návštěvy. Žákům je zakázáno umožnit vstup cizím osobám.

 4. Šatny tříd uzamyká v 7:55 šatnář třídy, odevzdává klíče od šatny do skříňky. Uzamčení šaten kontroluje v 7:55 školník.

 5. Žákům je zakázáno chodit do šaten jiných tříd.

 6. V šatně je zakázáno nechávat cenné předměty nebo peníze. Po vyučování žáci nenechávají žádné své osobní věci v šatně, šatny se po skončení vyučování nezamykají.

 7. V průběhu vyučování je vstup do šatny možný jen v doprovodu služby.

 8. přestávkách je zakázáno navštěvovat jiné třídy, po zazvonění jsou žáci na svých místech připraveni na výuku a dodržují zasedací pořádek.

 9. Do odborných učeben (PC,F-CH, Vv, cvičná kuchyně, knihovna, TV) vstupují žáci jen za přítomnosti vyučujícího, po celou dobu jsou povinni dodržovat řád konkrétní odborné učebny.

 10. Okna ve třídách se otvírají pouze na ventilaci, žákům není dovoleno samostatně manipulovat s okny, žaluziemi, s topením.

 11. Je zakázáno cokoliv z oken vyhazovat, nedodržení bude považováno za závažné porušení školního řádu.

 12. Pokud žáci tráví přestávku mezi dopoledním a odpoledním vyučováním ve škole, je nad nimi zajištěn pedagogický dohled.

 13. Služba určená třídním učitelem se stará po celý týden o pořádek a čistotu ve třídě.

 14. Opouští-li třída učebnu, zkontroluje služba společně s vyučujícím, zda je v lavicích a celé učebně pořádek, okna zavřená, židle nahoře, osobní věci si žák odnáší domů.

 15. V době mimo vyučování se nesmí žáci zdržovat v prostorách školy, pokud není nad nimi vykonáván pedagogický dohled.

 16. Žák, který se ve svém chování projevuje agresivitou, vulgárnostmi, šikanou, či opakovaným nerespektováním pravidel chování ve škole, může být na nezbytně nutnou dobu pod individuálním dohledem pedagogického pracovníka mimo třídu, bude mu poskytnuta možnost pokračovat ve vzdělávání s přihlédnutím k aktuálním potřebám. Rodiče budou o této situaci informováni a v případě nutnosti vyzváni k tomu, aby se neprodleně dostavili do školy k vyřešení situace, případně k vyzvednutí svého dítěte ze školy.

 17. Pokud rodič na tuto výzvu nebude reagovat, bude tato skutečnost ohlášena na OSPOD, popřípadě Policii.