Úřední deska

Od 30. listopadu se mění organizace výuky. Informace naleznete na stránce Distanční výuka.

Od 18. listopadu se mění organizace výuky. Informace naleznete na stránce Distanční výuka.

Tisková zpráva - Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020

tisková zpráva ošetřovné zavření škol 14.10.2020.pdf

Distanční výuka - informace pro budovu Halasova

Vážení rodiče a žáci školy,

v období od 12. 10. 2020 do 23. 10. 2020 bude probíhat z nařízení vlády ČR a MŠMT distanční výuka, které se zúčastní pouze žáci 2. stupně,
a to následovně:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. 2020:

třídy 6. A a 7. A prezenční forma – výuka ve škole

třídy 8. A a 9. A distanční forma – výuka doma

V týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020:

třídy 8. A a 9. A prezenční forma – výuka ve škole

třídy 6. A a 7. A distanční forma – výuka doma

Prezenční i distanční výuka bude probíhat dle stávajícího rozvrhu. Předměty VV, INF, ObKo, PČ, TV, HV se vyučovat v distanční formě nebudou
(budou nahrazeny profilovými předměty).

Distanční výuka bude probíhat 1. - 4. hodinu:

1. hodina 8:00 – 8:30

2. hodina 9:00 – 9:30

3. hodina 10:00 – 10:30

4. hodina 11:00 – 11:30

Distanční výuka je pro žáky povinná. V případě, že se jí žák nezúčastní formou online ani si nebude vyzvedávat učivo a z hodin se řádně neomluví (lékař, nemoc), je jeho absence hodnocena jako neomluvená.

Probírané učivo a zadávané úkoly pro distanční vzdělávání je zveřejněno na webových stránkách školy v sekci předměty u jednotlivých tříd. Pokud se žák nemůže on-line připojit k výuce, může si vyzvednout podklady k výuce a pracovní listy ve škole v době konzultačních hodin: středa 13:00 – 15:00 hodin.

Žáci s distanční výukou mají nárok na oběd, který si mohou vyzvednout do tzv. jídlonosičů v čase 11:00 – 11:30 hod. u bočního vchodu do školy AHOL.

Ve dnech 26. a 27. 10. 2020 vyhlásilo MŠMT mimořádné prázdniny.

Zpracovala: 9. 10. 2020 Ing. Jarmila Makúchová

Distanční výuka - informace pro budovu Šalounova

informace k výuce 12.10.2020 - 23.10.2020.docx

Informace pro rodiče - distanční výuka

informace pro rodiče - distanční výuka.docx

Úprava obsahu vzdělávání v návaznosti na Usnesení vlády ČR

Informace+ředitele+školy.docx

Informace pro rodiče - založení žákovských účtů u Google Apps

Informace o založení účtu do G Suite pro vzdělávání.docx

Informace Magistrátu města Ostravy

Stránka je zaktualizována k 13. 10. 2020 a najdete na ní záložky:

· Platná opatření k 14. 10. 2020

· Jak řešit základní životní situace (včetně odkazů na nadace)

· Informace veřejných institucí a odkazy na mimořádná opatření

· praktické informace Jak bránit šíření viru

· Informace o onemocnění COVID-19 a odběrových místech v Ostravě včetně infoletáku o rozdílu mezi chřipkou a COVID-19

· Upozornění na fake news/hoax a falešné informace

· poměrně bohatou sbírku materiálů ke stažení (letáky, videa).

Dovolíme si nabídnout Vaší pozornosti:

1. nařízení k omezení provozu sociálních služeb – informace na jednom místě, včetně doporučených postupů MPSV,

2. opatření k poskytování nepojistných sociálních dávek v nouzovém stavu,

3. nová pravidla pro ošetřovné,

4. opatření ve školství,

5. stanovisko MPSV k povinnému vzdělávání pracovníků sociálních služeb (zmírnění),

6. web k vyhledávání volné kapacity odběrových míst,

7. informace o dezinformacích o koronaviru.

Sociálním službám si dovolujeme připomenout, že vyskytne-li se v jejich zařízeních onemocnění COVID-19, nebo jen podezření na něj, hlásí tuto skutečnost neprodleně na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Sdílení těchto informací je zásadní pro zachování akceschopnosti sociálních služeb.

Přehled odkazů:

https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/category/koronavirus/

1.-5.https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/aktualni-opatreni/

6.https://covtest.cz/

7. https://socialnizaclenovani.ostrava.cz/hoax-koronavirus/


Dopis z Národního pedagogického institutu

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

znovu jsme se dostali do situace, kdy všechny školy přechází dočasně na distanční výuku. Znovu tak prožíváme větší či menší problémy, stresy a úzkosti z nastalých nejistot. Proto bychom Vám chtěli, jako škole zapojené do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi, připomenout možnost bezplatného poradenství na našich krajských centrech podpory. Využít můžete i novinku – psychologickou pomoc, kterou zajišťují kolegové z NPI ČR. Více se o obou službách, které jsou určeny nejen pro pedagogy, ale také pro rodiče, dočtete v přiložené aktualitě.

Aby se tyto informace dostaly také k ostatním, chtěli bychom Vás v rámci naší projektové spolupráce poprosit o jejich viditelné umístění na Váš školní web. Čím dříve, tím lépe, protože můžeme někomu pomoci vyřešit nepříjemnou situaci třeba již zítra.

Jak na to? V příloze Vám posíláme již zmíněnou aktualitu a banner. Podle možností a uzpůsobení Vašeho školního webu vyberte, zda na školní web umístíte banner s proklikem na článek (http://www.inkluzevpraxi.cz/kategorie-reditel/2081) nebo využijete rovnou text článku – ten se může hodit například do aktualit nebo jinam na úvodní stránku Vašeho školního webu. Článek lze samozřejmě využít i ve školním zpravodaji či jinde, kde podobné informace zveřejňujete.

Rádi bychom k šíření těchto informací využili také facebookový profil Vaší školy, pokud ho máte. Prosím nasdílejte Vašim kontaktům a sledujícím Vašeho profilu či skupiny výše uvedené aktuality. Informujte je o bezplatném poradenství v nejbližším krajském centru podpory Národního pedagogického institutu a také o psychologické pomoci, kterou institut poskytuje přes stránky www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

Pokud se chcete na cokoli k možnostem zveřejnění aktuality o pomoci zeptat, kontaktujte kolegyni Gabrielu Kermesovou na telefonním čísle 777 478 043 nebo e-mailem na: gabriela.kermesova@npicr.cz.

Vážíme si naší vzájemné spolupráce a věříme, že všichni z této nelehké situace vyjdeme zdrávi a posíleni.

S přátelským pozdravem

Ing. Martina Čaputová

Krajský konzultant

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi – APIV

Národní pedagogický institut České republiky

Krajské pracoviště Ostrava

Roušky ve škole povinné

Upozornění pro žáky, rodiče a zaměstnance školy:

V důsledku nárůstu onemocnění žáků a zaměstnanců školy a v souladu s metodikou ministerstva zdravotnictví ředitel Základní školy Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace od čtvrtku 10.9.2020 nařizuje nošení roušek ve všech prostorách školy.

Ostrava 9.9.2020 Mgr. Jaromír Šedý, MBA

Pravidla týkající se hygienických opatření z důvodu virové nákazy

Zde jsou uvedena jen některá z hygienických opatření, kompletní dokument si můžete stáhnout pod textem.

Škola průběžně dětem/žákům/studentům i zaměstnancům školy zdůrazňuje zásady osobní a respirační hygieny, tedy že je nutné kašlat a kýchat nejlépe do jednorázového kapesníku a ten neprodleně vyhodit a následně si umýt ruce.

Třídní učitelé poučí v rámci školení BOZP v každé třídě žáky ohledně hygieny, desinfekce rukou, a provedou o tomto zápis do třídní knihy. Toto poučení budou provádět a zapisovat do TK vždy 1x v týdnu.

Škola upozorňuje zaměstnance školy a zákonné zástupce dětí a žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Zákonní zástupci o této skutečnosti budou informování na třídních schůzkách, písemně nebo prostřednictvím elektronické ŽK a bude toto sdělení umístěno na www stránkách školy. Zaměstnanci budou poučeni na školení BOZP 24. 8. 2020, dále na poradě dne 25. 8. 2020

Doporučuje se, aby byl pobyt zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob uvnitř budovy škol a školských zařízení omezen, pokud to lze. V opačném případě se doporučuje dle možností školy vyčlenit zónu pro všechny cizí příchozí osoby s nastavením příslušných protiepidemických opatření podle pravidel vyplývajících ze semaforu.

Pokud bude nutná přítomnost zákonného zástupce ve škole, nebo zákonný zástupce se do školy sám dostaví, služba na vrátnici – budova Šalounova, školník – budova Halasova uvědomí učitele, že jej před budovou školy čeká návštěva, třídní učitel si je vyzvedne a převede do sborovny školy, kde bude se zákonným zástupcem jednat, pak je odvede do přízemí a zodpovídá, že opustí školu.

Pokud do budovy bude vstupovat jakákoliv cizí osoba za účelem návštěvy ředitele školy, zástupce ředitele školy, či k jednání na sekretariátu školy služba na vrátnici tuto cizí osobu odvede za příslušným pracovníkem, ten pak zodpovídá za to, že tato osoba školu opustila.

Ten, kdo bude do školy pouštět cizí osobu, zodpovídá, že cizí osoba si provede ihned po vstupu do budovy desinfekci rukou.

K jednání s rodičem je vyčleněna sborovna školy.

U vstupu do budovy školy, v každé učebně/jídelně/oddělení/hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem.

Při vstupu do budovy školy budou určeny v rozpisu dohledů pracovníci školy, kteří budou zodpovídat za desinfekci rukou, desinfekce rukou se pak bude provádět plošně co 2 hodiny. Každé umývadlo je vybaveno antibakteriálním mýdlem. Za plošnou desinfekci rukou ve třídách zodpovídají učitelé vyučující ve 3. vyučovací hodině, 5. vyučovací hodině. Desinfekci bude mít vyučující před žáky zabezpečenou.

V co nejkratším čase po příchodu do budovy si každý důkladně 20 až 30 sekund umyje ruce teplou vodou a mýdlem v dávkovači, popřípadě provede dezinfekci rukou, a následně dodržuje hygienu rukou po celou dobu svého pobytu ve škole. Škola na nutnost takového postupu opakovaně upozorňuje.

Po vstupu do budovy, kdy žák přijde na své patro, než vejde do třídy, půjde na WC, kde si řádně umyje ruce Z: pracovníci dohledu dle rozpisu

Velmi důležitým preventivním faktorem je časté a intenzivní větrání učeben a ostatních využívaných prostor školy, a to nejlépe okny – čerstvým vzduchem. Pokud je nutné použít nucenou ventilaci, je zajištěna její funkčnost a dostatečný výkon. Větrání učeben se provádí opakovaně, krátkodobě a intenzivně o přestávce i během vyučovací hodiny.

Za větrání učeben a pokud možno otevření oken ve třídě zodpovídají učitelé vyučující ve třídě.

Je zajištěno bezpečné osoušení rukou – nejlépe ručníky na jedno použití, případně osoušeči rukou; v mateřské škole lze používat také textilní ručníky.

Na jednotlivých WC jsou elektriké osoušeče rukou, papírové ručníky bude mít učitel ve třídě na stole k dispozici pro žáky. Pedagogičtí pracovníci dbají na zacházení s papírovými ručníky a zbytečnému plýtvání.

31. 8. 2020, ředitel školy

!!manuál školy.docx

Výběrové řízení - NTB do škol - výzva k podání nabídek

výběrové řízení notebooky 2020 podzim.docx
21_10_2020_TZ_Poslanci_schvalili_krizove_osetrovne.pdf

Úprava ošetřovného v době uzavření škol od 14.10.2020