Matematika 9.B


Kód pro vstup do kurzu Matematika 9B v Učebně Classroom: u6smend

Vstup do videohovoru Meet:

Učivo matematiky pro devátý ročník - u týdne je uvedeno, kde v učebnici najde žák probírané učivo: učebnice/díl/strana od - do

Září - Opakování učiva 8. ročníku - kružnice, kruh

1. týden

BOZ, pravidla, pomůcky.

2. týden opakování učiva 8. ročníku

Kružnice, kruh

Vzájemná poloha kružnice a přímky
tečna, sečna

8B M k, K.pdf
4.kružnice, kruh.doc
8B M Části k, vzájemná poloha.pdf

Části kružnice, kruhu

Vzájemná poloha přímky a kružnice

3. týden opakování učiva 8. ročníku

Vzájemná poloha dvou kružnic

Thaletova kružnice

8B - M - Thalet.pdf

Vzájemná poloha dvou kružnic

Thaletova kružnice

4. týden opakování učiva 8. ročníku

Konstrukční úlohy


Konstrukce tečny

8.konstrukční úlohy.doc

Říjen -Opakování učiva 8. ročníku - válec, výrazy

1. týden

opakování učiva 8. ročníku

válec
objem a povrch válce, síť válce

M8.Válec.pdf

Válec

Síť válce

2. týden

M9/1/5-6

Opakování - výrazy

M9 1 PL 1 Opakování výrazy.pdf
M9 1 PL 2 Výrazy s proměnnou.pdf

3. týden

M9/1/5-6

Opakování výrazy

M9 1 PL 3 Počítání s výrazy.pdf
M9 1 PL 4 Výrazy bez a se závorkami.pdf

4. týden

Podzimní prázdniny

Listopad - Soustavy rovnic

1. týden

M9/1/5-6

Opakování - rovnice

M9 2 PL 3 rovnice s výsledky.pdf
M9 2 PL 1 Rovnice.pdf
M9 4 PL výpočet neznámé ze vzorce.pdf

2. týden

M9/1/6-9
Soustavy rovnic
Co je soustava rovnic

Uspořádaná dvojice

M9 3 PL 1 Souřadnicový systém.pdf
M9 MR 6.pdf

3. týden

M9/1/9-12
Soustavy rovnic
dosazovací metoda


M9 3 PL 2 Soustavy rovnic, dosazovací metoda.pdf
M9 3 PL 2 Soustavy rovnic, dosazovací metoda (řešení).pdf
M MR 10.pdf
M9 3 PL 2-1 Dosazovací metoda řešení soustavy rovnic.pdf

4. týden

M9/1/12-15
Soustavy rovnic
součtová metoda


M9 3 PL 3 Soustavy rovnic, sčítací metoda.pdf
M9 3 PL 3 Soustavy rovnic, sčítací metoda (řešení).pdf
M9 3 PL 2-2 Sčítací metoda.pdf

5. týden

M9/1/6-15

Procvičování
Soustavy rovnic

M9 3 PL 4 soustavy lineárních rovnic - s výsledky.pdf
M9 3 PL 5 Rovnice a soustavy rovnic kolem nás.pdf
M9 3 PL 5 Rovnice a soustavy rovnic kolem nás (řešení).pdf
M9 3 PL 5-1 Rovnice a soustavy rovnic kolem nás.pdf

Prosinec - Směsi a roztoky, úlohy o pohybu, funkce

1. týden

M9/1/15-18
Směsi a roztoky

M9/1/18-21
Úlohy o pohybu


M9 Směsi a roztoky (1).pdf
M9 Úlohy o pohybu (1).pdf
M9 Úlohy o společné práci.pdf

2. týden

M9/1/23-33
Funkce
Hodnota funkce

M9 Funkce.pdf

Intervaly
Definiční obor funkce
Obor hodnot funkce

M9 Funkce shrnutí.pdf

Orientace v grafu
rostoucí, klesající funkce
kladné a záporné intervaly

3. a 4. týden

Vánoční prázdniny

Leden - Přímá a nepřímá úměrnost, Lineární funkce

1. týden

M9/1/34-38
Přímá úměrnost


M9 Přímá úměrnost.pdf
M 9B Přímá úměrnost.pdf

2. týden

M9/1/39 - 42
Nepřímá úměrnost


M9 Nepřímá úměrnost.pdf
M 9B Nepřímá úměrnost.pdf

3. týden

M9/1/44-55
Lineární funkce
konstantní f.

M9 Lineární fce základ.pdf
M9 Lineární funkce.pdf
M9 10 PL Lineární funkce řešení.docx

Kvadratická funkce

M9 Kvadratická funkce.pdf

4. týden

M9/1/56 - 60
Souhrnné opakování
Funkce - Analýza problému


M9 10 PL Analýza matematické situace.pdf

Únor - Lomené výrazy

1. týdenOpakování - výrazy, výrazy s proměnnými, hodnota výrazu


1. Číselné výrazy - výraz bez závorek.ppt
1. Výraz bez závorek - procvičování.doc
M8 PL výrazy dvojlist.docx
2. Číselné výrazy – výraz se závorkami.ppt
12. Vytýkání před závorku.doc
3. Výraz s proměnnými.ppt
Opakování výrazy.docx
3. Výrazy s proměnnými - procvičování.doc

2. týden

Lomené výrazy - definice lomeného výrazu,

podmínky, za kterých má výraz smysl,

krácení lomeného výrazu
rozšiřování lomeného výrazu

01. Lomené výrazy - smysl.ppt
02. Lomené výrazy - krácení.ppt
03. Lomené výrazy - rozšiřování.ppt
01. Lomené výrazy - podmínka - procvičování.doc
03. Lomené výrazy - rozšiřování - procvičování.doc
02. Lomené výrazy - krácení - procvičování.doc

3. týden

Lomené výrazy - sčítání a odčítání lomených výrazů se stejným jmenovatelem

Lomené výrazy - sčítání a odčítání lomených výrazů s různými jmenovateli

násobení a dělení lomených výrazů

04. Lomené výrazy - sčítání LV se stejným jmenovatelem.ppt
05. Lomené výrazy - odčítání LV se stejným jmenovatelem.ppt
06. Lomené výrazy - sčítání LV s různými jmenovateli.ppt
07. Lomené výrazy - odčítání LV s různými jmenovateli.ppt
08. Lomené výrazy - násobení LV.ppt
09. Lomené výrazy - dělení LV.ppt

Březen

1. týden