Dějepis- zapsat si zápis a naučit se látku, učebnice s.18-19.

Dějiny islámských zemí.

Ø islám založil Muhammad, který se stal prorokem

Ø první muslimové byli pronásledováni pro svoji víru

Ø i Muhammad musel odejít z Mekky do Medíny, od této události (hidžry) se odvozuje islámský letopočet

Ø Korán- svatá kniha islámu.

Ø Ramadán - pro muslimy období půstu.

Ø Mekka- místo narození Muhammada a zároveň místo, kde věřící vykonávají pouť

Sjednocení Arabů

Ø obyvatelé se dělili na 2 skupiny: usedlíci v oázách, kteří se věnovali obchodu a kočovní beduíni

Ø lidé vyznávali mnoho božstev a soupeřili spolu

Ø Islám sjednotil kmeny, které se podřídili vůdci náboženské obce - Muhammadovi

Ø jeho následníci chalífové jsou voleni, vládli státu

Vznik mocné říše

Arabové začali ovládat okolní území. S válečnými výboji se šířil i islám.

Džihád-vedení válek za obranu islámu. Arabská říše sjednotila různé národy. Křesťané nebo židé mohli přestoupit nebo platit státu zvláštní daň.

Minaret- věž mešity odkud svolává muezzin ke společné motlitbě.4.11.2020 Dějepis- zapsat si zápis a naučit se látku, učebnice s.20-21.

Kultura muslimských států.

Ø Muslimové navazovali na znalosti staré Mezopotámie, Egypta nebo Persie, Indie, Číny a Byzantské říše

Ø společnou kulturu obohatily národy, které přijaly islám

Ø obchodní cesty měly také vliv na šíření znalostí a vědomostí

Ø Ibn Síná, v Evropě známý jako Avicenna proslul jako lékař, dále se zabýval matematikou, fyzikou nebo astronomií

Islámské umění.

Ø hlavním rysem tohoto umění je obliba ornamentálních motivů na keramice, kobercích, tepaných výrobcích

Ø ornament=ozdobný prvek, který slouží k výzdobě staveb nebo předmětů

Ø umělci se zdržovali vyobrazování živých tvorů, vytvářeli kaligrafické nápisy s náboženským obsahem

Ø kaligrafie=umění krasopisu

Arabská vzdělanost v Evropě.

Ø Arabové do Evropy přinesli čínský vynález papíru, znalost rýže, špenátu nebo meruněk

Ø astroláb-přístroj na určování zeměpisné polohy zdokonalili také Arabové

11.11.2020 zapsat si zápis a naučit se látku s.22-23.

Raný středověk

V raně středověkých státech došlo k úpadku měst:

Ø úbytek obyvatelstva vlivem nájezdů nepřátel

Ø nedostatek potravin

Ø zaostalý obchod a řemesla

Ø kamenné budovy jen pro církevní účely

Ø vzdělání určeno jen duchovním osobám

Porovnej s antikou:

Ø rozkvět měst

Ø dostatek potravin

Ø rozvoj obchodu a řemesel

Ø nádherné veřejné budovy, divadla, sportoviště

Ø veřejné školy

Benedikt z Nursie →zakladatel mnišství v západní Evropě

Ø založil klášter Monte Casino

Ø sestavil řeholi →soubor předpisů jak rozdělit čas na modlitbu, práci a odpočinek

Ø opat→ stojí v čele kláštera

Ženské kláštery

Ø založila Benediktova sestra Scholastika

Ø v čele stojí abatyše

Ø mnišky dodržují celibát→slib, že nevstoupí do manželství

Kláštery

Ø centra vzdělanosti

Ø skriptoria→písařské dílny, kde mniši opisovali knihy

Ø iluminace→mniši zdobili knihy obrázky

Ø provoz škol při klášterech→poskytovaly vzdělání budoucím kněžím, vyučovaly v latině

19.11.2020 -každý žák bude mít doplněné všechny zápisy v sešitě a bude je umět. Ve škole se pak domluvíme na testech.


18.11. 2020 zapsat si zápis a naučit se látku s.24-25.

Karel Veliký

Byl nejvýznamnějším panovníkem francké říše. Za jeho vlády dochází k rozkvětu umění a vzdělanosti → karolinská renesance. Vzniká také nový typ písma → karolinská minuskule, ze kterého vznikla dnešní latinka. Vládl ze sedla → s družinou cestoval po zemi a řešil problémy, nebylo žádné hlavní město.

Na svůj dvůr zval významné učence a umělce své doby, zakládal školy a písařské dílny. Roku 800 byl korunován v Římě na císaře všech křesťanů.

Učení o trojím lidu - je představa o složení raně křesťanské společnosti, která se skládá:

Ø z těch, kdo se modlí – kněží

Ø z těch, kdo pracují na sebe i na druhé – venkovského lidu

Ø z těch, kdo bojují, aby chránili toho, kdo se modlí a obdělává půdu – válečníků

Karlovi nástupci neudrželi jednotu říše a po vzájemných bojích ji rozdělili Verdunskou smlouvou v r.843 na:

Ø západofranckou říši -dnešní Francie

Ø východofranckou říši -dnešní Německo

Ø středofrancká říše - dnešní Itálie

30.11.2020 Příště test z učiva na s.18-21.

4.12. 2020 zapsat si zápis a naučit se látku s.30-31.

Vikingové.

Ø osídlili pobřeží severní Evropy

Ø živili se : lovem, rybolovem, vynikali v řemeslech a stavbě lodí

Ø obchodovali s: kožešinami, mrožími kly, jantarem i otroky

Ø dováželi: sůl, víno, obilí, řemeslné výrobky, šperky

Vynikající námořníci.

Stavěli drakary – lodě s nízkým ponorem (mohli využít říční síť) a dračími hlavami na přídi. Lodě s hlubokým ponorem sloužily k dalekým plavbám. Plenili kláštery (nebyly chráněny) i města. Frankové jim říkali Normané. Normané se sňatky sblížili s franckou šlechtou, převzali jazyk a kulturu.

Od západofranckého krále získali lénem Normandii – později nejmocnější vévodství ve Francii. Pronikli i do východní Evropy –Konstantinopole. Slované Vikingům říkali Varjagové. Osídlili velké ostrovy jako Island, Grónsko.

Náboženství Vikingů.

Odin = vládce bohů, Thor = Odinův syn, bůh hromů a blesků,

další bytosti: elfové-skřítci, trollové-trpaslíci, obři.

Valhalla = hodovní síň, kam přijdou za odměnu hrdinové padlí v boji.

sága= příběhy o vikingských výpravách, osidlování Islandu

runy = znaky převzaté od Etrusků


Zapsat si zápis a naučit se:

Zrod středověké Anglie

Původní obyvatelé Anglie – Keltové,

na začátku našeho letopočtu byla Anglie součástí římské říše

po rozpadu říše zemi osidlovaly germánské kmeny Anglů, Sasů a Jutů=Anglosasové, misionáři šířili křesťanství (sv.Patrik).

Alfréd Veliký sjednotil Anglii

Kmeny Anglosasů mezi sebou válčily, v 8.století podlehli Vikingům.

Alfréd Veliký Vikingy odrazil a sjednotil část Anglie, jako hlavní město zvolil Londýn, vybudoval loďstvo, postavil hrady, zakládal školy.

Poslední anglosaský král zemřel bez potomků

V roce 1066 zemřel poslední anglosaský král Eduard Vyznavač. Tři uchazeči o trůn: anglosaský velmož Harold, norský král Harald, normanský vévoda Vilém.

Harold zvítězil nad norským vojskem, ale podlehl Normanům v bitvě u Hastingsu. Vítězný Vilém Dobyvatel založil královský rod.


11.12.2020 V pondělí bude test, učebnice s.22-27. Pročíst témata v učebnici a zápisy v sešitě.

14.12.2020 Příště test, učebnice s.30-33. Pročíst témata v učebnici a zápisy v sešitě.

5.1.2021 Všichni, kdo mají v klasifikaci napsané N, musí počítat s tím, že si dopíší test ve škole. Zítra budete mít na dějepis pana učitele Ondráčka, každý si zapíše během lekce zápis do sešitu. Ti, co si chodí pro úkoly do školy, zápis dostanou.

Zápis z 6.1.2021:

Svatá říše německých císařů.

Ø Ota I. první vládce Svaté říše římské

Ø v bitvě na řece Lechu porazil kočovné Maďary

Ø pod svou vládu sjednotil území s německy hovořícím obyvatelstvem

Ø v r. 962 byl papežem Lvem VIII. korunován na císaře

Ø vytvořil mocnost později nazývanou Svatá říše římská a ta zahrnovala např. Burgundsko, severní Itálii, české země.

Ø některé státy do říše nepatřily →Francie, Anglie

Ø nový panovník byl korunován v Cáchách na římského krále

Ø na císaře musel být král korunován papežem v Římě

Ø Ota I. a jeho nástupci podporovali umění, vzdělanost a kulturu, budovali kláštery a chrámy→ snaha o obnovení římské říše

Ø římského krále od 13. století volilo sedm kurfiřtů

Ø kurfiřt=říšský kníže s právem volit panovníka

Ø Římský císař rozhodoval o volbě biskupů nebo papeže, papež Řehoř VII. tvrdil, že rozhoduje o volbě on. Spory ukončila dohoda konkordát wormský. Volba biskupů byla rozdělena na část světskou a církevní.

Ø konkordát=smlouva


Zápis z 13.1.2021:

Románské umění 10.- 12. století.

Nové stavitelské umění se šířilo ze zemí bývalé římské říše (Itálie, Francie) a vycházelo ze stavitelského umění starých Římanů a antické kultury.

Šíření románské kultury zahrnovalo západní část Evropy.

Název románské umění je odvozen od italského názvu Roma=Řím.

V tomto stavebním slohu vznikaly stavby světské (hrady, věže, obytné domy) a církevní (kostely, kláštery).

Románské stavby mají silné kamenné zdi a úzká okna, protože stavitelé ještě neměli tolik zkušeností s kamenem a posilovali opěrné prvky.

Stavěly se větší baziliky budovy rozdělené na několik částí (lodí) a menší rotundy s kruhovým půdorysem, rotundus=kruhový. Zdobené vchody (portály) vytvářely první dojem o prostoru.

Sochy, obrazy a výzdoba kostelů měly pomoci pochopit křesťanskou víru.

Legendy = pojednávaly o životě světců, sloužily věřícím jako vzor.

Kroniky = záznamy významných událostí.