Omlouvání absence

Podmínky pro uvolňování žáka z vyučování a omlouvání neúčasti žáka ve vyučování:

  1. Zákonný zástupce žáka je povinen doložit důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka, jak při prezenční výuce, tak při distančním vzdělávání. Zákonní zástupci jsou povinni dokládat důvody nepřítomnosti dítěte a žáka ve vyučování, a to i v jeho distanční formě (osobně, telefonicky, prostřednictvím papírové žákovské knížky a e-ŽK nebo e-mailem na adresu třídního učitele nebo školy: zssalounova@seznam.cz).

  2. Nedostaví-li se žák 4. kalendářní den od počátku nepřítomnosti do školy a škola o důvodech nepřítomnosti není informována výše popsaným způsobem, může třídní učitel telefonicky (písemně) kontaktovat zákonného zástupce, aby zjistil důvod absence. Nebude-li důvod zjištěn, bude absence evidována jako neomluvená.

  3. Po návratu žáka do školy je zákonný zástupce povinen bezodkladně doložit důvody nepřítomnosti s přesným vymezením délky. V případě pozdního doložení omluvenky je řešení absence plně v kompetenci třídního učitele, který individuálně posoudí důvody. Maximálně přípustná doba pro doložení omluvenky je jeden týden, poté bude absence neomluvena.

  4. Neomluvené i zvýšené omluvené absenci informuje třídní učitel výchovného poradce.

  5. Neomluvenou nepřítomnost do součtu 10 vyučovacích hodin řeší se zákonným zástupcem třídní učitel formou pohovoru, upozorní na povinnost stanovenou zákonem, seznámí zákonného zástupce s možnými důsledky v případě nárůstu neomluvené nepřítomnosti a provede zápis z pohovoru. V případě, že se zákonný zástupce nedostavil ve sjednaném termínu, informuje třídní učitel ředitele školy.

  6. Při počtu neomluvených hodin nad 10 svolává ředitel výchovnou komisi.

  7. V případě, že neomluvená nepřítomnost žáka přesáhne 25 hodin, třídní učitel tuto skutečnost s vedením školy oznámí písemně na OSPOD.

  8. V případě opakovaného záškoláctví v průběhu školního roku a v případě pokračující neomluvené absence se tato skutečnost hlásí na Policii ČR. Škola postupuje v souladu s metodickými pokyny MŠMT 10194/2002-14 a MŠMT – 32548/2017-1.

  9. Pokud to považuje za nezbytné, může škola požadovat doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem, a to jako součást omluvenky vystavené zákonným zástupcem, v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne tři dny školního vyučování a celková absence žáka přesáhne 100 hodin v daném pololetí. Třídní učitel bude o nutnosti tohoto potvrzení informovat zákonného zástupce prostřednictvím žákovské knížky.


Stanovisko MZ k omlouvání žáků v době koronavirové pandemie.pdf