Dotační projekty

Naše škola je zapojena do projektů a dotačních titulů:

2019-2020

Zapojili jsme se proto do pilotního projektu MSPAKT - Moravskoslezský pakt zaměstnanosti realizovaného ve spolupráci se Statutárním městem Ostrava na území obce s rozšířenou působností v návaznosti na aktivity projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP OSTRAVA II, který je spolufinancován Evropskou Unií. Více informací naleznete na stránce kariérové poradenství na škole.

Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III – projekt zaměřen na základní školy, rozpočet 99,8 mil., doba trvání projektu 9/2019 – 8/2022, reg. č.: CZ.02.3.61/0.0/0.0/19_075/0013577

odkaz na webové stránky projektu: www.talentova.cz facebookové stránky: https://www.facebook.com/InkluzeOstrava

V souladu s Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava získala naše škola dotaci ve výši 40 000 Kč na realizaci projektu "Jsme škola, kde to žije".

Dotace byla použita na tyto aktivity:

- Předškoláček - nákup výtvarných a kancelářských potřeb, logopedických pomůcek, stavebnic

- Pasování předškoláků - nákup výtvarných a kancelářských potřeb, pamětních listů

- Pasování prvňáčků – nákup šerp, drobných věcných dárků

- Vyřazení žáků devátého ročníku – nákup kancelářských potřeb na tvorbu pamětních listů a knižních odměn

- 0lympijské hry (pro žáky 0. – 9. ročníku) – nákup sportovních potřeb a pomůcek a kancelářských potřeb

- Den skautingu aneb jak přežít v přírodě (pro žáky 5. – 9. ročníku) – nákup: stan, spací pytel, vařič, batoh, kancelářské potřeby

- Soutěž v deskových hrách (pro žáky 3. – 5. ročníku) – nákup kancelářských potřeb, deskových her a odměn pro žáky

- Nauková odpoledne (pro žáky 1. – 2. ročníku) – nákup výtvarných potřeb, demonstračních obrázků a naukových herV souladu s Programem na poskytování peněžních prostředků z rozpočtu statutárního města Ostrava získala naše škola dotaci ve výši 50 000 Kč na realizaci projektu "Škola nás baví".

Dotace byla použita na tyto aktivity:

- Projekt na pomoc budoucím prvňáčkům - nákup výtvarných a kancelářských potřeb, pamětních listů, šerp pro žáky první třídy a drobných odměn

- Velikonoční dílny s rodiči - nákup výtvarných a kancelářských potřeb a odměn pro žáky

- Sportovní soutěže – nákup kancelářských a sportovních potřeb a odměn pro žáky

- Pěvecká soutěž – nákup kancelářských potřeb, ozvučovací aparatury a odměn pro žáky

- Recitační soutěž – nákup kancelářských potřeb a odměn po žáky

- Soutěž v deskových hrách – nákup kancelářských potřeb, deskových her a odměn pro žáky

- Naukové odpoledne – nákup demonstračních obrázků a naukových her

- Evropský den jazyků - nákup výtvarných a kancelářských potřeb

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi

Projekt realizuje Národní institut pro další vzdělávání (NIDV). Projekt je spolufinancován EU.

Dotace z Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší, odboru ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy - 2017-2018

Dotační programy spolufinancované
ESF a SRČR


 • Šablony 2017

 • Projekt Učit a naučit - 2012 až 2014


 • K ICT přes sociální bariéry - 2008 až 2012
Dotace ČEZ na vybavené přírodovědné učebny ve školním roce 2016-2017

 • dotaci ve výši 35 000 Kč

 • příspěvek byl využit na nákup pomůcek do přírodovědné učebny budově školy na ulici Halasova

Starší projekty s podporou statutárního města Ostrava

 • BAREVNÉ SOUŽITÍ V ČERNOBÍLÉ REALITĚ - Oblast prevence kriminality - projekt řeší společné výchovně vzdělávací a zájmové víkendové pobyty žáků školy pod vedením pedagogických pracovníků školy, aktivity se zaměřením na eliminaci sociálně patologických jevů ve společnosti: Prevence kriminality, společenská etiketa, zdravý životní styl, podpora zdraví, ekologická výchova, volnočasové aktivity, realizace: 2005-2017, realizace na horské chatě LIPTOV na Ostravici, v rekreačním středisku Českých drah v Kunčicích pod Ondřejníkem, ve stylové horské chatě Dukla na Čeladné, v RS Čeladenka na Čeladné..

 • TURISTICKÝ KROUŽEK „... a za námi stopy" - volnočasové aktivity zaměřené na poznávání přírodních a kulturních krás ČR.

 • Ozdravné pobyty žáků 1. stupně v Malenovicích, hotel Petr Bezruč, 281 tis. Kč z Fondu pro děti ohrožené znečištěným prostředím, přínos: posílení imunitního systému a fyzické kondice dětí, utužení vztahů v dětském kolektivu, prevence šikany a patologických jevů, komunikace a kooperace, fair play, rozvoj smyslového vnímání, rozvoj sebehodnocení.

 • Tančíme a tvoříme, (mezi lidmi) bariéry boříme - tvůrčí aktivity - tanec a keramika - školní taneční soubor a keramický kroužek.

 • Hudba - most mezi světy

 • Škola a v ní tvůrčí klima - to zní prima

 • Tvořivé čtení

 • Sponzorský dar od společnosti Arcelor MITTAL STEEL, a.s. a příspěvek zřizovatele ÚMOb Ostrava-Vítkovice - letní tábor pro žáky školy - 2007

 • Sponzorský dar OKD - letní tábor pro žáky školy - 2006

 • Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol a Mléko do škol podporovaného Státním zemědělským intervenčním fondem a resortem zemědělství, školství a zdravotnictví.


Vyhlášené výzvy k podání nabídek do výběrového řízení:

V současné době není vyhlášeno žádné výběrové řízení.