Výchovné poradenství

Výchovný poradce na budově Šalounova:

vedoucí školského poradenského pracoviště na budově Šalounova,
zaměření na výchovné aspekty ve vzdělávání:

Ing. Eva Nyklová
e.nyklova@zssalounova.cz
721 988 417

Konzultační hodiny:
(prosíme, v zájmu kvality poskytnutých služeb se objednejte telefonicky)

Pondělí: 7:00 - 7:40 13:00 - 14:30 Středa: 10:50 - 11:40

na základě telefonické domluvy je možný i jiný termín

Výchovný poradce na budově Halasova:

vedoucí školského poradenského pracoviště na budově Halasova,
zaměření na výchovné aspekty ve vzdělávání:

Ing. Jarmila Makúchová
j.makuchova@zssalounova.cz
597 359 347

Konzultační hodiny:
(prosíme, v zájmu kvality poskytnutých služeb se objednejte telefonicky)

Středa: 7:00 - 7:40 13:00 - 14:30

na základě telefonické domluvy je možný i jiný termín

Výchovné poradenství na škole vychází ze standardních činností výchovného poradenství stanovených vyhláškou č. 197/20016 Sb. v platném znění, kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dále z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných v platném znění.

Hlavní činnosti výchovného poradce

· Koordinace práce školského poradenského pracoviště na dané budově, podpora kooperace učitele a asistenta pedagoga.

· Pomoc a podpora pedagogických pracovníků při řešení výchovných problémů žáků, mediace a mentoring.

· Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

· Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

· Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy spočívající:
o v pomoci a podpoře při řešení výchovných problémů žáků,
o v pomoci s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,
o s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,
o s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,
o v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

· Předávání odborných informací z oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

· Konzultační hodiny pro žáky a jejich rodiče, pro pedagogické pracovníky školy.

· Administrativní činnost

Plán aktivit ve školním roce

- koordinace činnosti a spolupráce ŠPP

- konzultační činnost

- spolupráce s PPP

- spolupráce s pedagogickými pracovníky školy

- pomoc při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a plánů pedagogické podpory

- podpora třídnických hodin - besedy a práce v komunitním kruhu,
- společenská pravidla, komunikace
- vztahy

- bezpečnost, ochrana zdraví, prevence
- šikana
- prevence patologických jevů

- diskriminace, rasismus, xenofobie

- individuální pohovory s žáky, zákonnými zástupci

- práce s problémovými žáky

- příprava individuálních výchovných plánů

- vedení výchovných komisí

- kontrolní pozorování třídního klimatu – spolupráce s třídními učiteli

- práce s třídním kolektivem

Užitečné odkazy