ZÁPIS

ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU ZŠ V OSTRAVĚ VÍTKOVICÍCH 

Termín zápisu: 
22. 4. 2020  v době od 8:00 do 17:00
23. 4. 2020  v době od 8:00 do 13:00

V důsledku krizové situace se letos realizuje zápis do prvních tříd bez přítomnosti dítěte.


Informace k zápisu pro š.r. 2020-2021

Vážení rodiče,

v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 je vydáno opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy tentokrát budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Rodiče mohou navštívit ředitelství školy v pracovních dnech od 1. dubna do 30. dubna 2020 od 8:00 do 14:00.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

1. Do datové schránky školy 3QKMQQB.

2. E-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!).

3. Poštou.

4. Osobním podáním: doporučuji se telefonicky dohodnout na datu, kdy přijdete do školy.

5. Zápis stanovený školou, který není nutno dodržet: 22. 4. 2020 od 8:00 do 17:00 a 23 4. 2020 od 8:00 – 13:00 na obou školních budovách.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 37 odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

· jméno a příjmení žadatele (dítěte),

· datum narození (dítěte),

· místo trvalého pobytu( to co je zapsáno v OP), popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),

· označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní základní škola- tedy ZŠ Ostrava-Vítkovice, Šalounova 56, příspěvková organizace),

· podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje),

· fotokopii či sken rodného listu dítěte,

· jméno a příjmení zákonného zástupce,

· místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Tiskopisy školy k zápisu si můžete stáhnout z internetových stránek školy www. zssalounova.cz, nebo si je vyzvednout na sekretariátu školy – Šalounova 56,Ostrava -Vítkovice od 26. března 2020 a následující dny v době od 8:00 do 12:00.

Pokud zákonný zástupce bude zároveň žádat o odklad povinné školní docházky, musí doložit vyšetření z pedagogicko-psychologické poradny a doporučení dětského lékaře.

Pokud některé z doporučení zatím nemáte, nutno podat žádost o odklad s doložením dokumentů do 31. 5. 2020.

Proč právě zapsat budoucího prvňáčka k nám?

· Základní škola Šalounova poskytuje vzdělání dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Od 1. 9. 2020 bude mít jednotný školní vzdělávací program.

· Rodiče mohou vybrat pro své dítě povinně volitelné předměty již od 1. ročníku.

· Na každé budově je k dispozici žákům a jejich rodičům výchovný a kariérový poradce, metodik primární prevence, školní psycholog a speciální pedagog.

· Pro děti budoucích prvních tříd organizujeme přípravný kurz Předškoláček.

· Zveme rodiče na dny otevřených dveří a ukázkové hodiny do tříd.

· Jezdíme na ozdravné pobyty a lyžařský kurz.

· Organizujeme výjezdy do zahraničí.

· Škola organizuje recitační soutěž Vítkovický rarášek a pěveckou soutěž Vítkovický kanárek v rámci obvodu.

· Žáci se zapojují do olympiád a soutěží pořádanými jinými školami a organizacemi.

· Žákům nabízíme v odpoledních hodinách zájmové kroužky a doučování.

· Spolupracujeme s Ostravskou univerzitou a VŠB TU v rámci projektových dnů, např. Den s kybernetikou nebo Zábavné dopoledne se studenty Ostravské univerzity.

· Od školního roku 2018/2019 působí na škole Žákovský parlament, zástupci tříd z 5. až 9. ročníku mají možnost podílet se na chodu školy.

· Základní škola je zapojena do projektu „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“, Šablony II.

· Spolupracujeme s neziskovou organizací Vzájemné soužití.

· Základní škola je zapojena do projektu „ Obědy do škol zdarma“.

Těšíme se na vás

Mgr. Jaromír Šedý, MBA

ředitel školy
Vezměte si s sebou:
- občanský průkaz
- rodný list dítěte
- průkaz zdravotní pojišťovny dítěte
- děti narozené před 01. 09. - potvrzení o odkladu povinné školní docházky

Na vaši účast a budoucí prvňáčky se těší pedagogičtí pracovníci školy.
 
Novela školského zákona přináší některé podstatné změny pro přihlašování dítěte k plnění povinné školní docházky.
Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k plnění povinné školní docházky, a to v době od 1. 4. do 30. 4 kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.

Tiskopisy k zápisu budou ke stažení na webových stránkách školy, které si zákonní zástupci mohou předem vyplnit. K zápisu si vezmou svůj občanský průkaz, rodný list dítěte a průkaz pojištěnce dítěte.
Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, může zákonný zástupce požádat o ODKLAD školní docházky o jeden rok, a to za předpokladu, že v době zápisu (tj. do 30. 4. 2019) bude písemná žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Po té škola vydá rozhodnutí o odkladu školní docházky.
S ohledem na vytíženost pedagogicko-psychologických poraden doporučujeme objednat se k vyšetření dítěte ve školském poradenském zařízení v co nejkratší době, nejlépe ještě během měsíce ledna 2019.
Odpovědi na dotazy, případně další podrobnosti k zápisu budou zodpovídány postupně a zveřejněny na webových stránkách školy.

Mgr. Jaromír Šedý
ředitel školy

ĉ
Škola Šalounova,
1. 4. 2020 0:29
ĉ
Škola Šalounova,
25. 3. 2020 3:51
ĉ
Škola Šalounova,
25. 3. 2020 3:51
ĉ
Škola Šalounova,
25. 3. 2020 3:51
Ċ
Škola Šalounova,
3. 4. 2020 9:17
Ċ
Škola Šalounova,
3. 4. 2020 9:17
Ċ
Škola Šalounova,
3. 4. 2020 9:16
ĉ
Škola Šalounova,
25. 3. 2020 3:51
ĉ
Škola Šalounova,
25. 3. 2020 3:51
ĉ
Škola Šalounova,
25. 3. 2020 3:51
Comments