informace pro rodiče žáků 2. stupně

přidáno: 27. 5. 2020 22:54, autor: Škola Šalounova

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi týkající se nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020. Jedná se o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Je to možnost (nabídka) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

·       První den před vstupem do budovy školy předá žák/žákyně svému učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a formulář s funkčním telefonním číslem na zákonného zástupce. Bez těchto vyplněných a podepsaných formulářů nebude umožněn žákům vstup do školy. Formulář si lze vyzvednout ve škole.

·       Žáci budou rozděleni do skupin (složení skupiny je plně v kompetenci třídního učitele). Žáci budou vcházet do budovy školy v přesně určených časech a přesně určenými vchody. Každá skupina bude ve škole dva dny v týdnu, podle předem určeného rozpisu.

·       Pedagogický pracovník si bude žáky vyzvedávat před vchodem do školy a bude kontrolovat, zda má žák s sebou roušku a sáček na odložení použité roušky. Pokud žák nebude mít roušku a sáček, nebude vpuštěn do budovy školy.

·       Žáci budou mít s sebou přezůvky.

·       Třídní učitel bude své žáky informovat, ve které dny a hodiny budou do školy mít umožněn přístup.

Comments