ÚŘEDNÍ DESKA‎ > ‎

Úřední informace

Důležité informace - úřední deska

informace pro rodiče žáků 2. stupně

přidáno: 27. 5. 2020 22:54, autor: Škola Šalounova

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi týkající se nástupu žáků 2. stupně do školy od 8. 6. 2020. Jedná se o možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhých stupňů základních škol, a to v období od 8. do 30. června 2020. Je to možnost (nabídka) pro školy, přičemž je na konkrétních personálních, materiálních a prostorových podmínkách každé školy, zda této možnosti využije, v jakém rozsahu a jakým způsobem. Nepůjde tedy o fungování v obdobném režimu, jako je tomu u 1. stupňů základních škol, ale spíše o možnost konání konzultací či třídnických hodin. Pokud nebude v personálních a prostorových podmínkách školy toto zajistit, není povinností školy tyto aktivity realizovat. Účast žáků bude dobrovolná.

·       První den před vstupem do budovy školy předá žák/žákyně svému učiteli čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) a formulář s funkčním telefonním číslem na zákonného zástupce. Bez těchto vyplněných a podepsaných formulářů nebude umožněn žákům vstup do školy. Formulář si lze vyzvednout ve škole.

·       Žáci budou rozděleni do skupin (složení skupiny je plně v kompetenci třídního učitele). Žáci budou vcházet do budovy školy v přesně určených časech a přesně určenými vchody. Každá skupina bude ve škole dva dny v týdnu, podle předem určeného rozpisu.

·       Pedagogický pracovník si bude žáky vyzvedávat před vchodem do školy a bude kontrolovat, zda má žák s sebou roušku a sáček na odložení použité roušky. Pokud žák nebude mít roušku a sáček, nebude vpuštěn do budovy školy.

·       Žáci budou mít s sebou přezůvky.

·       Třídní učitel bude své žáky informovat, ve které dny a hodiny budou do školy mít umožněn přístup.

Otevření škol pro žáky 2. stupně

přidáno: 27. 5. 2020 1:42, autor: Škola Šalounova

Vážení rodiče,
žáci 2. stupně základních škol mohou od 8. června za podmínky dodržení nastavených pravidel docházet do školy. Pokud máte o dobrovolnou docházku zájem, sdělte tuto informaci třídnímu učiteli nebo výchovnému poradci nejpozději do 29.5.2020 do 10:00 hodin, aby mohla škola učinit povinná opatření v rámci organizace. 
Děkujeme.

Vratky přeplatků za družinu a vyúčtování stravného

přidáno: 26. 5. 2020 11:25, autor: Škola Šalounova


Výuka od 25. 5. 2020

přidáno: 15. 5. 2020 3:07, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 15. 5. 2020 3:07 ]

Vážení rodiče,

seznamte se s informacemi týkající se nástupu žáků do školy od 25. 5. 2020.

·       První den před vstupem do budovy školy rodič podepíše čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). Dne 25. 5. 2020 je nutné, aby zákonný zástupce doprovodil své dítě před budovu školy. Pokud nebude čestné prohlášení podepsáno, nebude umožněn žákům přístup do školy.

·        Žáci budou rozděleni do skupin a budou vcházet do budovy školy v přesně určených časech a přesně určenými vchody.

·        Pedagogický pracovník si bude každé ráno žáky vyzvedávat před vchodem do školy a bude kontrolovat, zda má žák s sebou 2 roušky a sáček na odložení použité roušky. Pokud žák nebude mít roušky nebo sáček, nebude vpuštěn do školy.

·        Žáci budou mít s sebou aktovku s psacími potřebami, přezůvky a svačinu.

·        Žákům se bude namátkově měřit teplota.


 

skupiny

1. skupina

0. ročník

2. skupina

1.C, 1.D, 2.B, 2.C

3. skupina

3.B, 4.B, 4.C

4. skupina

5.B, 5.C

vstup do budovy

1. vchod

ze dvora

hlavní vchod

1. vchod

začátek vyučování

8:00

7:45

7:50

8:05

konec vyučování

11:40

11:25

11:30

11:45

 

Termíny jednotných přijímacích zkoušek stanovených MŠMT

přidáno: 7. 5. 2020 9:20, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 7. 5. 2020 9:21 ]


Vycházející žáci

přidáno: 6. 5. 2020 3:13, autor: Škola Šalounova

Žáci, kteří byli přijati ke studiu na střední škole, musí na jedné vybrané škole odevzdat zápisový lístek. Pokud si jej dosud nevyzvedli, mají jej připravený na sekretariátě naší školy. 

Prosíme žáky nebo jejich zákonné zástupce, aby poskytli škole informaci, zda a na jaký obor / školu byli přijati.

Pokud žák nebyl přijat ani na jeden z oborů, může podat odvolání. V případě, že se v 1. kole přijímacího řízení nedostane na žádný obor, může si podat přihlášku ve druhém kole. Jak konkrétně postupovat naleznete na stránkách Infoabsolvent.

Výchovní poradci naší školy jsou vám stále k dispozici a v případě potřeby se na ně můžete obracet se svými dotazy

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ve š.r. 2020-2021

přidáno: 6. 5. 2020 1:55, autor: Škola Šalounova   [ aktualizováno 6. 5. 2020 2:01 ]

Seznam přijatých žáků do prvního ročníku pro školní rok 2020-2021:

Obnovení výuky v ZŠ

přidáno: 6. 5. 2020 1:36, autor: Škola Šalounova

Vážení rodiče,
na základě postupného rozvolňování opatření, které vydala vláda ČR se od 11.5.2020 umožní příprava na přijímací zkoušky pro žáky 9.ročníků, 
od 25.5.2020 pak je umožněn přístup žákům 1. - 5. ročníku. Prosím rodiče, pokud tak ještě neučinili, aby dali svým třídním učitelům ve známost, zda-li žák nastoupí, či nenastoupí do školy, a to nejpozději do 10.5.2020.Škola se musí řádně na tuto mimořádnou situaci připravit. Na Vaše časté telefonické dotazy Vám sděluji, že je toto rozhodnutí pouze na Vás zákonných zástupcích, zda-li své dítě do školy pošlete či nikoliv.
K tomuto mimořádnému stavu škola již zpracovala základní informace, které najdete na webu školy, rovněž zde najdete formuláře, které se musí vyplnit a předat pedagogickému pracovníkovi školy dne 25.5.2020 , nebo 11.5.2020 - pouze 9.ročník. (čestné prohlášení, telefonní číslo)
Pokud dítě nebude vybaveno nejméně 2 rouškami a igelitovým sáčkem k odkládaní použitých roušek, nedodání čestného prohlášení první den
nástupu do školy,  nebude žákovi do školy umožněn přístup. 
Čestné prohlášení a prohlášení k telefonnímu číslu si můžete vyzvednout i na sekretariátu školy denně 8 – 14 hodin.                                                         

--
Mgr. Jaromír Šedý, MBA
ředitel školy

Vyhláška ke známkování

přidáno: 27. 4. 2020 23:36, autor: Škola Šalounova

Vláda přistupuje k uvolňování mimořádných opatření, což se týká také oblasti školství. V příloze naleznete:
- dopis ministra školství adresovaný školám, 
- vyhlášku k hodnocení žáků za druhé pololetí školního roku 2019-2020,
- doporučený postup pro hodnocení žáků.

Účast žáků ve výuce

přidáno: 22. 4. 2020 3:03, autor: Škola Šalounova

Od 25. května 2020 bude možná osobní přítomnost žáků I. stupně formou školních skupin.

Účast žáků bude nepovinná a bude probíhat formou skupin s maximálním počtem 15 žáků ve skupině.

Z důvodu zabezpečení těchto skupin z hlediska organizačního, ale hlavně ochranného a  bezpečnostního, prosím kontaktujte  své třídní učitelé, zda Vaše dítě nastoupí, nebo nenastoupí do školy dne 25. 5. 2020. Děkuji. I nadále v rámci ochrany bude probíhat distanční forma výuky. Ohledně vytvoření skupin budete v předstihu informováni. 


--
Mgr. Jaromír Šedý, MBA
ředitel školy

1-10 of 16