NABÍZÍME‎ > ‎

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Žáci naší školy mají mimořádnou možnost vybrat si ze široké nabídky zájmových kroužků pořádaných na naší škole pod vedením zkušených a kvalifikovaných pedagogů. Všechny kroužky jsou bezplatné, děti je mohou navštěvovat zdarma. Cílem je aktivní využívání volného času, rozvoj osobnosti žáků a prevence nežádoucích sociálně patologických jevů.

CHCETE SE TAKÉ ZAPOJIT? 
VZHLEDEM K OMEZENÝM FINANČNÍM MOŽNOSTEM ŠKOLY UVÍTÁME JAKÝKOLIV SPONZORSKÝ DAR. 
ZA VÁŠ ZÁJEM DĚKUJEME.  


Zásady činnosti zájmových kroužků

Kroužek se otevírá, přihlásí-li se minimálně 8 žáků.

Zahájení je 1. října a ukončení 31. května příslušného roku.

Žáci naší školy mohou navštěvovat zvolený kroužek bezplatně na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky.

O docházce a činnosti se vede písemný záznam na předepsaném tiskopise.

Žák je přihlášen na celé pololetí, během této doby se nelze odhlásit!

Žák může být z kroužku vyloučen za hrubé porušení řádu, nekázeň a neomluvenou absenci na kroužku.

V případě, že se kroužek nekoná, může vyučující stanovit náhradní termín v rámci pololetí.


Přehled nabízených kroužků

Angličtina hrou + hrajeme si s AJ

Kroužek cizího jazyka je určen pro žáky I. stupně, schází se jedenkrát týdně a vede jej kvalifikovaná pedagožka. 
Formou hry a zábavných činností se zde děti prakticky zdokonalují v anglickém jazyce, především v komunikačních schopnostech. Žáci mají také možnost pracovat s originálními anglickými texty (časopisy, knihy,..), dále v tomto kroužku pracují s počítačem, kde využívají různé výukové a zábavné programy se zaměřením na anglický jazyk.
Práce v tomto kroužku má mimo jiné také pozitivní dopad na výsledky ve vyučování.

Kroužek jógy

Tento kroužek je určen pro žáky I. stupně, setkání probíhá jedenkrát týdně. Cílem je naučit děti správnému držení těla, vnímat okolí všemi smysly, relaxovat nejen duševně, ale také naučit tělo odpočívat, naučit se vnímat rytmus.

Logopedie

Specializovaná pedagožka vede speciálním nácvikem a hravou formou děti s poruchou řeči k odstranění řečových vad.

Keramický kroužek 

Děti se scházejí jednou za 14 dnů ve školní učebně výtvarné výchovy a pracovních činností. Náplní kroužku je výtvarná činnost, práce s keramickými materiály, vlastní keramická tvorba, používání dekoračních předmětů v keramické práci. Kroužek rozvíjí zručnost, kreativitu, trpělivost, pečlivost a mnoho dalších důležitých a pro život užitečných vlastností člověka. Činnost kroužku v letošním školním roce je částečně financována z prostředků grantu, částečně z fondů školy.

Hudební kroužek a sborový zpěv

Kroužek sborového zpěvu má na škole již několikaletou tradici, je určen pro žáky celé školy, koná se jednou týdně a je veden dvojicí pedagogů. Hlavní náplní je zpěv lidových písní s klavírním doprovodem.
Zpravidla jej navštěvují děvčata, o chlapce je stále nouze. Malé zpěvačky si zde rozvíjejí své hudební nadání, učí se pracovat s notovými zápisy a party, zdokonalují si svůj hudební sluch, získávají dokonalejší smysl pro rytmus a teoreticky i prakticky se seznamují s různými hudebními nástroji. 
Výsledky práce dětí obdivují mnozí posluchači jejich veřejných vystoupení na akcích obecního úřadu, v domovech důchodců a na různých akcích školy. V hudebním kroužku se děti naučí hrát na zvolený hudební nástroj - kytara, flétna, klavír, ...

Taneční kroužek + orientální tanec

Nácvik koordinace pohybů těla, vystupování, taneční kroky, kreace a mnoho dalšího se naučí děti, které se přihlásí do kroužků s taneční náplní. Úspěšní žáci a žákyně se mohou zúčastnit různých tanečních soutěží a třeba je i vyhrát.

Dramatický kroužek

Hrát role děti baví, proto je pro ně určen dramatický kroužek, kde si mohou sami nacvičit divadelní vystoupení a pochlubit se úspěchem nejen spolužákům a rodičům, ale také širší veřejnosti. Členové kroužku se podílí například na kulturním programu pořádaném obcí. Při této zábavě se navíc zdokonalí v jazyce českém i literatuře.

Matematický kroužek

Hravě zvládneme počítání, logické úvahy, zanalyzujeme situaci, dokážeme se rozhodnout včas a správně, málokdo nás převeze. Proč? protože chodíme do matematického kroužku.

Počítačový kroužek + informatika

Žáci pracují ve špičkově vybavené počítačové učebně, samostatně pod vedením pedagoga, v několika skupinách.
Náplň práce je přizpůsobená schopnostem a znalostem dětí. Zdokonalují se v základech práce na PC, učí se orientovat v operačních systémech, upevňují si znalosti v práci s programy z kolekce Microsoft Office, ve využívání internetu (orientace, komunikace, informace,...).
Žákům je také umožněna relaxace a odreagování se od učiva při hraní počítačových her. Náročnějším a zvídavým dětem je umožněna práce s výukovými programy, kde se mohou zdokonalit ve znalostech a vědomostech získaných ve vyučování.
Cílem je naučit děti vnímat a používat počítač jako svého pomocníka v běžném životě, získat širší schopnosti a dovednosti, které lze využít při dalším studiu na střední škole a seznámit je s nebezpečím, které v sobě skrývá gamblerství, a jak tomuto nešvaru nepropadnout.

Malý dobrodruh

Rozvíjí u dětí přírodovědné myšlení, zájem o vše živé i neživé, o historii, památky, ale i vědu.

Fotografický kroužek

Jednou pro vždy zvěčníme okamžik, který se již nikdy nebude opakovat. Není umění zmáčknout spoušť, ale najít zajímavý objekt k fotografování, upravit i nepovedenou fotografii, nahrát krátký film. To se naučíme ve fotografickém kroužku. A když se nám to opravdu povede, můžeme i vyhrát nějakou cenu v některé z mnoha fotografických soutěží.

Ruční práce - dovedné ruce

Jednou týdně se děti scházejí v kroužku ručních prací,který je zaměřen především na vyšívání, háčkování, pletení a další podobné činnosti. Pod dohledem asistentky pedagoga si žáci rozvíjí a zdokonalují jemnou motoriku a učí se pečlivosti, trpělivosti, dlouhodobému soustředění i vztahu k hodnotám práce. Odměnou jsou jim krásná vlastnoručně vyrobená a prakticky použitelná díla, kterými mohou potěšit třeba maminku.

Sportovní kroužky - fotbal, aerobik, pohybové hry

Na naší škole děti sportují ve dvou sportovních kroužcích - pro dívky i pro chlapce. Děvčata mají stěžejní činnost cvičení s hudbou a aerobik, chlapci si zasoutěží při míčových hrách, jako je např. florbal, fotbal a další.
Děti si zde osvojují pravidla kolektivních her (sálová kopaná, florbal, mini házená, hokejbal), zdravé tělesné návyky (správné držení těla, dýchání, strečink) a tělesnou hygienu. K dispozici je dětem tělocvična i venkovní asfaltové hřiště, kroužek vede zkušený kvalifikovaný pedagog.
O sportovní kroužek je velký zájem, děti jej navštěvují pravidelně jednou týdně.

Střelecký kroužek

Střelecký kroužek je určen pro žáky II. stupně a koná se dvakrát týdně. Vzhledem k náročnosti na bezpečnost mohou tento kroužek navštěvovat jen vybraní žáci (podle chování a jejich přístupu k okolí). K dispozici jsou vzduchovky a chráněné terče, střelba probíhá pod dohledem zkušeného asistenta pedagoga, absolventa vojenské školy, v tělocvičně školy. Děti se zde naučí zásadám bezpečnosti a ochrany vlastního zdraví i zdraví jiných osob, seznámí se s pravidly poskytování první pomoci, posilují si jemnou motoriku a učí se intenzivní soustředěnosti.

Turistický + turisticko naučný kroužek

Žáci se scházejí pod vedením zkušených pedagožek jednu sobotu v měsíci, společně pořádají výlety do okolí. Cílem je seznámit děti se zajímavostmi okolní přírody, s kulturními a historickými památkami. Náplň práce turistického kroužku (zejména pobyt a pohyb na čistém vzduchu) má pozitivní vliv na fyzický i duševní rozvoj, kladně se projevuje také na utužování zdraví a posílení imunitního systému dětí.

Kulturně sportovní kroužek

Pro žáky, kteří nemají volné víkendy a chtějí se se svými spolužáky protáhnout tělo a při tom zjistit zajímavosti svého rodného kraje, je určen kulturně sportovní kroužek. Děti pod vedením pedagogů tráví jedno odpoledne v měsíci na předem vybrané akci se sportovní náplní nebo kulturním programem.

Vaření 

Kroužek se zaměřením na přípravu jídel v domácnosti je určen pro žákyně naší školy. Koná se jednou týdně, dívky se zde naučí základy stolování, hygienické návyky při práci v kuchyni, pravidla pro přípravu jednoduchých i složitějších jídel ve studené i teplé kuchyni. Hlavní důraz je kladen na rozvoj plánování - příprava ingrediencí. Náplní práce bude také příprava jídel a stolování na slavnostní příležitosti.
Comments