NABÍZÍME‎ > ‎

ZÁJMOVÉ AKTIVITY

Žáci naší školy mají mimořádnou možnost vybrat si ze široké nabídky zájmových kroužků pořádaných na naší škole pod vedením zkušených a kvalifikovaných pedagogů. Všechny kroužky jsou bezplatné, děti je mohou navštěvovat zdarma. Cílem je aktivní využívání volného času, rozvoj osobnosti žáků a prevence nežádoucích sociálně patologických jevů.

CHCETE SE TAKÉ ZAPOJIT? 
VZHLEDEM K OMEZENÝM FINANČNÍM MOŽNOSTEM ŠKOLY UVÍTÁME JAKÝKOLIV SPONZORSKÝ DAR. 
ZA VÁŠ ZÁJEM DĚKUJEME.  


Zásady činnosti zájmových kroužků

Kroužek se otevírá, přihlásí-li se minimálně 8 žáků.

Zahájení je 1. října a ukončení 31. května příslušného roku. Vyučovací hodina kroužku trvá 60 minut.

Žáci naší školy mohou navštěvovat zvolený kroužek bezplatně na základě vyplněné a zákonným zástupcem podepsané přihlášky.

O docházce a činnosti se vede písemný záznam na předepsaném tiskopise.

Žák je přihlášen na celé pololetí, během této doby se nelze odhlásit!

Žák může být z kroužku vyloučen za hrubé porušení řádu, nekázeň a neomluvenou absenci na kroužku.

V případě, že se kroužek nekoná, může vyučující stanovit náhradní termín v rámci pololetí.

Zájmové kroužky – budova Šalounova
školní rok 2019/2020

Název kroužku                 Pedagogický pracovník      Den konání Čas
1 HRAVÁ MATEMATIKA Petra Veličková               čtvrtek       13:00 – 14:00
2 ČESKÝ JAZYK HRAVĚ Jaroslava Šinkorová       úterý               11:40 – 12:40
3 MATEMATIKA JE HRA Jaroslava Šinkorová       středa      11:40 – 12:40
4 MALÝ ŠIKULA                 Kamila Blažejová               čtvrtek      12:45 – 13:30
5 ČESKÝ JAZYK HRAVĚ I Daniela Ondrisová               pondělí      11:50 – 12:50
6 TANEČNÍ KROUŽEK I Iveta Chodilková               pondělí      13:45 – 14:45
7 TANEČNÍ KROUŽEK II Ivana Čonková                středa      13:45 – 15:00
8 TVOŘIVÉ RUCE                 Ladislava Vishwanathanová pátek      12:35 – 13:45
9 DRAMATICKÝ KROUŽEK Diana Řezáková                 úterý      11:40 – 12:40
10 DESKOVÉ HRY                 Kristýna Burakowská       úterý              11:50 – 12:50
11 SPORTOVNÍ KROUŽEK Martin Černý                       úterý               13:40 – 14:25
                                                        (od 2. pololetí)


Přehled nově nabízených kroužků od února 2019

Zájmové kroužky - školní rok 2018/2019

Název kroužku               Den          Čas                Vedoucí kroužku                              Umístění

Dramatický kroužek     pondělí  12:45 – 13:45    Michaela Bágarová (student OU)     školní knihovna

Deskové hry                 středa     11:50 – 12:50    Kamila Zajacová (student OU)         učebna 1. C

Taneční kroužek I         pondělí  13:30 – 14:30    Iveta Chodilková                              učebna 1. C

Čeština hrou                 čtvrtek  11:50 – 12:35     Miroslava Zhu                                  učebna 7. B

Hudební kroužek         čtvrtek  14:30 – 15:30      Lukáš Marek (student OU)               učebna 1. C

Počítačový kroužek     pondělí 1 2:45 – 13:45     Lucie Aujezdská (student OU)         PC učebna

Taneční kroužek II      čtvrtek  13:45 – 14:45      Ivana Čonková                                 chodba – 2. poschodíPřehled nabízených kroužků od října 2018

Angličtina hrou 
Termín: Pátek 14:00 - 15:00 budova Halasova

Kroužek cizího jazyka je určen pro žáky I. stupně, schází se jedenkrát týdně a vede jej kvalifikovaná pedagožka. 
Formou hry a zábavných činností se zde děti prakticky zdokonalují v anglickém jazyce, především v komunikačních schopnostech. Žáci mají také možnost pracovat s originálními anglickými texty (časopisy, knihy,..), dále v tomto kroužku pracují s počítačem, kde využívají různé výukové a zábavné programy se zaměřením na anglický jazyk.
Práce v tomto kroužku má mimo jiné také pozitivní dopad na výsledky ve vyučování.

Logopedická prevence 
Termín: Úterý - Pátek, budova Šalounova

Specializovaná pedagožka vede speciálním nácvikem a hravou formou děti s poruchou řeči k odstranění řečových vad.

Deskové hry 
Termín: Pondělí 15:15 - 16:15 budova Halasova
              Čtvrtek 12:45 - 13:45 budova Šalounova

Hrát si děti baví. Proto jsme pro ně připravili kroužek deskových her, kde si mohou rozvíjet své logické myšlení a utužovat vzájemné vztahy. 

Sportovní hry
Termín: Čtvrtek  15:30 - 16:30 budova Halasova

Kroužek zahrnuje nabídku různých sportovních aktivit - fotbal, aerobik, pohybové hry, sálová kopaná, florbal, mini házená, hokejbal a další. Děti si zde osvojují pravidla kolektivních her, zdravé tělesné návyky (správné držení těla, dýchání, strečink) a tělesnou hygienu. 


Turistický kroužek 
Termín: Sobota, neděle podle domluvy, budova Halasova

Žáci se scházejí pod vedením zkušených pedagožek jednu sobotu v měsíci, společně pořádají výlety do okolí. Cílem je seznámit děti se zajímavostmi okolní přírody, s kulturními a historickými památkami. Náplň práce turistického kroužku (zejména pobyt a pohyb na čistém vzduchu) má pozitivní vliv na fyzický i duševní rozvoj, kladně se projevuje také na utužování zdraví a posílení imunitního systému dětí.

Čtenářský kroužek 
Termín: Středa 11:50 - 12:50 budova Halasova
              Pondělí 12:45 - 13:45 budova Šalounova

Pro žáky, kteří mají rádi literaturu, je určen čtenářský kroužek. Součásti jeho náplně je společné čtení, povídání si, rozvoj slovní zásoby. Knihy, které se dětem zalíbí, si mohou vypůjčit domů a do čtení zapojit třeba i rodiče.


Kybernetika
Termín: Čtvrtek (L) 15:30 - 18:00 budova Halasova

Taneční kroužek I
Termín: Čtvrtek 13:45 - 14:45 budova Šalounova

Taneční kroužek II
Termín: Pondělí 12:45 - 13:30 budova Šalounova

Comments