NABÍZÍME‎ > ‎

VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ

Plán práce výchovného poradce na škole vychází ze standardních činností výchovného poradenství stanovených vyhláškou č. 197/20016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, dále z vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.


 KONTAKT NA VÝCHOVNÉHO PORADCE ŠKOLY


Činnosti v průběhu školního roku:

·         Celoroční spolupráce s výchovným poradcem na odloučeném pracovišti (Halasova 30, Ostrava-Vítkovice).

·         Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžaduje zvláštní pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě,kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky s potřebou podpůrného opatření v 1. stupni.

·         Spolupráce se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

·         Metodická pomoc pedagogickým pracovníkům školy spočívající:

o   v pomoci s přípravou a vyhodnocováním plánu pedagogické podpory,

o   s naplňováním podpůrných opatření ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami,

o   s tvorbou a vyhodnocováním individuálních vzdělávacích plánů,

o   v práci s nadanými a mimořádně nadanými žáky.

·         Předávání odborných informací z oblasti poradenství a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy.

·         Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce

·         Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů.

·         Účast na školeních a setkáních výchovných poradců.

·         Účast na kurzech DVPP a samostudium v oblasti výchovného poradenství.

·         Pomoc a podpora pedagogických pracovníků při řešení výchovných problémů žáků, mediace a mentoring.

·         Konzultační hodiny pro žáky a jejich rodiče, pro pedagogické pracovníky školy.

Pondělí 7:00 – 8:40, 12:45 – 13:45, 14:30-14:50
po předchozí domluvě i v jiném termínu

Měsíční plán aktivit

·         Září

-          vypracování plánu práce VP

-          stanovení konzultačních hodin

-          shromáždění všech údajů o vycházejících žácích

-          příprava materiálů k volbě povolání – zajištění besed apod.

-          spolupráce s PPP – tvorba individuálních vzdělávacích plánů

·         Říjen

-          šikana – práce v komunitním kruhu - žáci 1. tříd

-          prevence patologických jevů – třídy 2. stupně

-          porada výchovných poradců- předat informace ostatním pedagogům

-          zjištění zájmu o studium na středních školách

·         Listopad

-          zveřejnění došlé dokumentace k volbě povolání na nástěnce

-          společenská pravidla, komunikace

·         Prosinec

-          individuální pohovory s  vycházejícími žáky a rodiči – výběr SŠ, SOU

-          vzorové vyplnění přihlášek, upozornění na lékařské vyšetření

-          besedy a komunitní kruhy - vztahy

·         Leden

-          aktualizace nástěnky o možnostech vzdělání

-          pokračování v individuálních pohovorech s žáky a rodiči

·         Únor

-          kontrola přihlášek na SŠ

-          vydávání a evidence zápisových lístků

·         Březen

-          třídnické hodiny – bezpečnost, ochrana zdraví, prevence – 4. a 5. třídy

·         Duben

-          předběžný zájem žáků 8. ročníku o studium

-          sledování výsledků přijímacího řízení, vedení evidence, poradenská činnost pro rodiče a žáky v průběhu přijímacího řízení

-          diskriminace, rasismus, xenofobie – účast na tř. hodinách – 2. stupeň

·         Květen

-          kontrolní pozorování třídního klimatu – spolupráce s třídními učiteli

-          pomoc při vyřizování odvolání, při zjišťování volných míst na SŠ, SOU

·         Červen

-          vypracování přehledu výsledků přijímacího řízení

-          prezentace žáků devátých ročníků (Budoucí povolání)

-          zhodnocení, splnění plánu VP

Comments