NABÍZÍME‎ > ‎

KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ

Máme zájem na tom, aby se naši absolventi úspěšně zapojili do dalšího stupně vzdělávání. Zapojili jsme se proto do pilotního projektu MSPAKT - Moravskoslezský pakt zaměstnanosti realizovaného ve spolupráci se  Statutárním městem Ostrava na území obce s rozšířenou působností v návaznosti na aktivity projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP OSTRAVA II,  který je spolufinancován Evropskou Unií. Pomůžeme vám a poradíme s výběrem vhodné vzdělávací dráhy směřující k možnosti budoucího uplatnění se na pracovním trhu.

Přemýšleli jste někdy o budoucí kariéře svého dítěte? Víte, jaké životní náklady je jednou čekají a kolik vlastně život stojí? Orientační předpoklady pro budoucí kariéru vašeho dítěte můžete zjistit v aplikaci


Vyber si vhodné povolání: Můj život po škole.


Otestuj se, na jakou práci se hodíš: emiero.cz


Individuální konzultace pro žáky a žáky a jejich rodiče najdete na stránce Kontakty.

Užitečné informace, které vám mohou pomoci při výběru budoucího povolání si můžete přečíst také na stránkách Info pro kariéru.

  

Informace k volbě povolání


Národní soustava povolání


Přehled středních škol v Moravskoslezském kraji


Práce kariérového poradce 


Těžiště práce kariérového poradce spočívá v průběžné činnosti poradenské, informační a metodické:

1.      Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní orientaci žáků

·         individuální i skupinová šetření k volbě studia a zaměstnání, poskytování informací a konzultací o možnostech studia na SŠ žákům i jejich zákonným zástupcům s ohledem na osobní a studijní předpoklady žáků

·         pomoc při vyplňování přihlášek, jejich kontrola a administrativní zpracování

·         zajišťování dostatku informací o možnostech studia a zaměstnání – ve spolupráci se středními školami a s IPS ÚP Ostrava, metodika práce s programem Můj život po škole a dalšími programy poskytujícími informace o profesním uplatnění

·         poskytování informací o přípravných kurzech na přijímací zkoušky

·         pro případné zájemce zajištění přípravného kurzu k přijímacím zkouškám na studijní obory

·         aktualizace webové stránky s informacemi kariérového poradce

·         diagnosticko-poradenská činnost - poskytování informací a konzultací žákům se speciálními vzdělávacími potřebami

·         ve spolupráci s třídními učiteli - získávání a zpracování informací o volbě povolání

·         spolupráce se zástupci středních a vysokých škol, potenciálními zaměstnavateli, úřadem práce a dalšími, organizace workshopů, exkurzí, návštěvy ve Dnech otevřených dveří, Živá knihovna povolání, Burza středních škol, Fajna dílna, …

·         spolupráce s poradenskými zařízeními (zejména PPP Ostrava, SPC, IPS ÚP Ostrava, apod.) při zajišťování poradenských služeb přesahující kompetence školy

·         poskytování konzultací žákůmi jejich rodičům a pomoc při řešení problémů studijních, kázeňských, prospěchových, osobních apod., pomoc při zajišťování kontaktu s odbornými poradenskými centry, spolupráce s metodikem prevence, třídními učiteli a ostatními pedagogy, účast na třídních schůzkách 8. a 9. tříd

2.      Vedení portfolia žáků ve vztahu k volbě povolání

·         koordinace vyučujících různých předmětů při realizaci kariérového poradenství žákům

·         podpora prohlubování sociální interakce žáků – příprava akcí ve spolupráci s třídními učiteli a dalšími pedagogy

3.      Další vzdělávání v oblasti VP

·         semináře pro KP k problematice volby povolání

·         vzdělávání se v oblasti kariérového poradenství

·         samostudium

 

Plánované aktivity pro školní rok 2019 – 2020

Srpen - Září

·         Účast v projektu MSPAKT - semináře

·         Živá knihovna povolání – Svět techniky

·         Skupinová práce “můj vysněný život po škole” – 9. ročník

·         Konzultace pro rodiče a žáky – význam úplného základního vzdělání pro budoucí uplatnění na trhu práce

Říjen

·         Příprava informačních materiálů o možnostech studia na střední škole

·         Seznámení žáků s možnostmi středoškolského studia, profesního uplatnění

·         Exkurze – Škoda vagonka, Ostrava Vítkovice – vybraní žáci 8. a 9. ročníků

·         Konzultace k volbě povolání pro žáky, pro rodiče žáků

·         Aplikace “Můj život po škole” – žáci 2. stupně

Listopad

·         Nabídka Dnů otevřených dveří SŠ

·         Individuální a skupinové konzultace

·         Exkurze

·         Dny otevřených dveří

Prosinec

·         Nabídka studia na SŠ – náborové návštěvy zástupců SŠ – vycházející žáci

·         Přehled zaměstnání

·         Individuální a skupinová práce – kariérní růst žáka

·         Práce s Atlasem škol

·         Aplikace “Regio Advisor” + konzultace k výstupu

Leden

·         Beseda – IPS ÚP Ostrava – vycházející žáci

·         Konzultace k volbě SŠ s vazbou na možnosti následného uplatnění na trhu práce

Únor

·         Práce s Atlasem škol, vyplňování přihlášek na SŠ

·         Březen

·         Práce s aplikací “Můj život po škole” – 6. a 7. ročník

·         Práce s aplikací “Regio Advisor” – 8. ročník

Duben

·         Informace o VOŠ, konzultace, kontrola a evidence přihlášek

Květen – Červen

·         Sběr informací – přijatí a nepřijatí žáci, záznam do evidence

Comments