NABÍZÍME‎ > ‎

DALŠÍ NABÍDKA

REEDUKAČNÍ PÉČE

Na škole je žákům věnována pozornost také v oblasti jejich individuálních schopností a potřeb.

Škola nepřetržitě již několik let zajišťuje pro žáky individuální reedukační péči. Děti se scházejí dvakrát v týdnu po vyučování (úterý, středa). Zkušená a kvalifikovaná pedagožka, pracuje s žáky, kteří mají speciální poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie,...). Tato podpora a pomoc je důležitá zejména pro děti, jejichž přeřazení do systému speciálního školství by bylo předčasné. Jedná se především o rozvíjení pravolevé orientace, sluchové a zrakové analýzy a syntézy, rozvíjení grafomotorických dovedností, procvičování a upevňování gramatických jevů. Dětem tato činnost napomáhá k lepšímu zvládnutí učiva a celkovému zlepšení jejich výsledků ve škole.

Reedukační péče v logopedické oblasti je poskytována jednou týdně žákům, kteří mají vadu řeči nebo problémy s komunikací. Tato péče je zaštítěna SPC pro děti s vadami řeči.

 
ŠKOLNÍ PSYCHOLOG

Na naší škole začal nově pracovat školní psycholog. Žáci (případně jejich rodiče) mohou využít této bezplatné služby a navštívit jej po telefonické domluvě nebo v konzultačních hodinách. Konzultace probíhají formou rozhovoru, důvěrně a v přátelském klimatu, erudovaný psycholog vás vyslechne, poradí a pomůže vyřešit každý problém ze školního nebo rodinného prostředí, ze vztahů mezi spolužáky, kamarády a podobně.

Dětem a rodičům jsou nabízeny konzultace v oblastech:
- výukové a výchovné problémy
- rodinné vztahy
- osobnostní vývoj a rozvoj
- ostatní témata dle dohody

 
VÝCHOVNÝ POPRADCE

Funkci výchovného poradce na škole zajišťuje pedagog s dlouholetou praxí. Práce mimo jiné zahrnuje také
- individuální konzultace se žáky, rodiči,
- konzultace při výchovných problémech,
- konzultace při volbě povolání,
- kontakty na Pedagogicko-psychologickou poradnu, etopedickou poradnu, dětské psychology atd.

Rodiče mohou využít konzultačních hodin, případně si domluvit telefonicky schůzku v konkrétním termínu mimo konzultační hodiny.
 

METODIK DROGOVÉ PREVENCE

Hlavním úkolem je seznámit žáky s možností kontaktu s návykovými látkami a způsobem, jak čelit hrozícímu nebezpečí. Program prevence proti drogám a kriminalitě se provádí formou diskuzí a přednášek ve spolupráci s organizacemi, které se touto problematikou zabývají hlouběji.

Osvětu v oblasti návykových látek a pomoc při problémech zajišťuje na naší škole proškolený pedagog. V případě potřeby jej můžete kontaktovat v konzultačních hodinách, případně si domluvit telefonicky schůzku v konkrétním termínu mimo konzultační hodiny.
 
 
ASISTENTI PEDAGOGA

Vzhledem k lokalizaci školy a složení žáků pracují na naší škole na Šalounově ulici asistenti pedagoga. Jejich úkolem je pomoci při vzájemné komunikaci mezi dvěmi rozdílnými etnickými skupinami. Tito zkušení pedagogičtí pracovníci s praxí dobře znají specifika rómského obyvatelstva, jsou tak nenahraditelnou složkou v systému výchovy a vzdělání na naší škole.

Hlavní náplň práce asistentů je navázání efektivní komunikace mezi školou a rodinami, pomoc žákům při učení, pomoc při problémech s domácími úkoly, pravidelné doučování, pomoc slabším žákům přímo ve výuce atd.

Individuální konzultace s asistenty pedagoga je možné domluvit telefonicky.
 

AKTIVITY ŽÁKŮ O PŘESTÁVKÁCH

V době mezi vyučovacími hodinami tráví žáci chvíle odpočinku většinou mimo své kmenové třídy. V prostorách chodby mají k dispozici stolní hry a větší plochy pokryté kobercem, kde se mohou protáhnout. V době velké přestávky je dětem umožněn přístup také do počítačové učebny. V případě zájmu mohou děti hrát také stolní tenis. Tyto možnosti žáci plně využívají.
 
 

ŠKOLNÍ ŽÁKOVSKÁ KNIHOVNA

Škola disponuje v obou budovách svou vlastní žákovskou knihovnou, o kterou se spolu s paní učitelkou starají sami žáci.

Dětem je zde k dispozici bohatý knižní fond obsahující různé druhy odborné, historické, dobrodružné, akční i poetické literatury, najdou zde jak díla klasických, tak současných autorů.

Pravidla pro provoz knihovny jsou uvedena ve vnitřním řádu: VNITŘNÍ ŘÁD ŽÁKOVSKÉ KNIHOVNY

  
ŠKOLNÍ OBRAZOVÁ GALERIE

Prostory chodeb školní budovy na Halasově ulici jsou využity jako výstavní plochy školní Obrazové galerie, která byla založena již v roce 1965. Děti se tak denně setkávají s výtvarnými díly různých autorů a podvědomě si tak upevňují estetické cítění a kladný vztah ke kulturním hodnotám.

Galerie má dlouholetou tradici a za dobu její existence se v ní nashromáždilo více než 250 originálních děl více či méně známých výtvarníků. Galerie je zcela v péči akademického malíře Karola Hercíka, který osobně několik let vyučoval a vyučuje výtvarnou výchovu na naší škole.

 
OZDRAVNÉ POBYTY ŽÁKŮ

Škola zajišťuje pro své žáky každoročně dvakrát za školní rok týdenní ozdravné pobyty v horském prostředí v rekreační oblasti Beskyd. Tato relaxační forma vyučování je pro žáky z našeho regionu velmi přínosná, a to nejen z hlediska zdraví dětí (hygienické návyky, posílení imunitního systému), ale také výchovy. Žáci získávají kladný vztah k přírodě a ekologii, učí se žít a pracovat v kolektivu, plnit samostatné i skupinové úkoly a pod. Pobyty jsou částečně dotovány, rodiče se tak na financování podílí jen částečně. 

  
 PRONÁJEM TĚLOCVIČNY A UČEBEN

Pro zájemce z řad veřejnosti nabízíme možnost pronájmu školní tělocvičny a učeben, které je možno využít k firemnímu školení, přednáškám, seminářům, kurzům a pod. Počítačová učebna je vybavena 120 + 1 PC se stálým připojením k internetu a dataprojektorem. K dispozici jsou také učebny s interaktivní tabulí.

Cena za pronájem tělocvičny - smluvní - 250,-- Kč / hod.

Cena za pronájem učeben - smluvně dle dohody.
Comments