O ŠKOLE

Škola má již stoletou tradici. Obývá prostory dvou samostatných budov. Jednou je historicky cenná cihlová budova na ulici Šalounova 56, kam byla přestěhována z původního sídla na náměstí Jiřího z Poděbrad. Je nově zrekonstruovaná a další modernizace a úpravy vnitřních prostor jsou prováděny pravidelně každý rok. Druhá je moderní, rovněž zrekonstruovaná budova na ulici Halasova.Žáci se v obou budovách učí v útulných kmenových třídách připojených k síti a internetu, vybavených projekční technikou a interaktivními tabulemi, dále mají k dispozici vybavenou odbornou učebnu přírodovědných předmětů, plně funkční jazykovou učebnu, počítačovou třídu, včetně dataprojektoru a stálého připojení k internetu, cvičnou kuchyňku, učebnu výtvarné výchovy a pracovních činností a školní knihovnu. Součástí školy je také tělocvična a venkovní asfaltové hřiště. Chodby s prostornými výklenky jsou využity pro stálou výstavu úspěchů a hodnotných prací žáků školy a vedou žáky k intenzivnímu estetickému vnímání a cítění.

Budovy základní školy jsou situovány v Ostravské čtvrti Vítkovice, čímž je z větší části určena skladba docházejících žáků. To klade vysoké nároky jak na množství a kvalitu práce pedagogického sboru a ostatních pracovníků školy, tak také na potřebu dostatečného finančního zajištění požadované úrovně výuky.

Pedagogický sbor je tvořen kvalifikovanými učiteli s letitou praxí, kterým jsou nápomocni rovněž kvalifikovaní asistenti pedagoga. Školní družinu vedou zkušené vychovatelky. O chod školy se pečlivě a svědomitě starají školníci spolu s týmem pracovnic zajišťujících čistotu a hygienu ve všech prostorách a okolí budov školy. Abychom zajistili všem žákům právo na vzdělání a možnost naučit se, je nezbytný individuální přístup. V oblasti výchovy a prevence proti kriminalitě úzce spolupracujeme s Policií ČR a MP ve Vítkovicích, ke snížení počtu nežádoucích sociálně patologických jevů jsou nám nápomocni pracovníci obecně prospěšných společností.

V odpoledních hodinách mohou žáci bezplatně navštěvovat kroužky podle vlastního výběru. Škola zajišťuje pro své žáky mnoho dalších aktivit, například víkendové pobyty na horách, jednodenní výlety do okolí, výjezdy na kole, bruslení, plavání, ozdravné pobyty a mnoho dalších akcí. Vše pro žáky zajišťují pedagogové ve svém volném čase a financování aktivit je formou dotací z fondů magistrátu města Ostravy.

Naši školu lze charakterizovat jako školu rodinného typu.  Dětem naši učitelé nabízejí nejen kvalitní vzdělání a výchovu, ale svou tolerancí, vstřícností, ochotou naslouchat a pomáhat při řešení problémů vytvářejí svým žákům také citové zázemí a napomáhají jejich zdravému duševnímu rozvoji.

Ve školním roce 2010/2011 byla otevřena nová větev úplného devítiletého základního vzdělávání se zaměřením na podnikání, řemesla a jazyky. Do doby komplexní rekonstrukce přidělené budovy probíhala výuka v plně vybavených pronajatých prostorách střední školy AHOL na náměstí Jiřího z Poděbrad. V září 2012 již naši žáci zasedli do lavic v nových barevných třídách ve zrekonstruované budově na Halasově ulici. V této budově se vzdělávají žáci podle ŠVP Chceme být úspěšní. Podmínkou této větve základní školy je zvládnutí vyšší náročnosti na přípravu do školy a svědomité plnění úkolů. 

Po celou dobu studia se dětem věnují zkušení, odborně zdatní, příjemně vystupující kvalifikovaní pedagogové a vychovatelé. Pro žáky je zajištěn celodenní režim - družina před i po vyučování, možnost stravování. V průběhu školního roku jsou dětem nabízeny rozmanité zájmové kroužky. V průběhu vzdělávání je žákům zajištěna oboustranná prostupnost mezi oběma vzdělávacími programy. 

Spolu s budovou na Halasově ulici byla k naší škole přiřazena také základní škola speciální a praktická na ulici Erbenova. Vzhledem ke snižujícím se počtům žáků vzdělávajících se v této větvi má škola dobíhající charakter a ve školním roce 2014-2015 byla poslední třída v provozu na ulici Šalounova a zde v tomto školním roce také končí svou činnost.

Comments