Kritéria přijetí žáků do 1. ročníku

přidáno: 9. 3. 2020 8:21, autor: Škola Šalounova

V souladu s ustanovením zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů a Vyhlášky statutárního města Ostravy

o stanovení školských obvodů, stanovuji kritéria přijetí žáků do 1. ročníku takto:

Ø Přednostně budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu Ostrava – Vítkovice, místo trvalého pobytu je zapsáno v občanském průkazu.

Ø Maximálně budou z prostorových důvodů otevřeny 2 první třídy.

(maximálně jedna třída na ulici Šalounova a jedna třída na ulici Halasova).

Ø Pokud nebude naplněna kapacita školy, mohou být přijati i žáci mimo školský obvod Ostrava - Vítkovice. Přednostně budou přijímáni nespádoví žáci, kteří již mají na ZŠ sourozence.

Ø Pokud počet zájemců s místem trvalého pobytem ve školském obvodu Ostrava - Vítkovice převýší kapacitu školy, bude o přijetí do 1. ročníku rozhodovat los. Losování bude neveřejné. Losováni budou přítomni: vedení školy, zástupce školské rady, vedení obce a právník či notář.

Ø Žáci budou do 1. ročníku přijímáni na základě písemné žádosti zákonných zástupců podané v řádném termínu konání zápisů. V případě nutnosti (například nemoc dítěte) je možné si domluvit náhradní termín zápisu, nejpozději však do konce měsíce dubna. Je možno zapsat dítě bez jeho přítomnosti.

Ø Odklad povinné školní docházky udělený v loňském školním roce není kritériem pro přednostní přijetí dítěte.

Ø Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání bude zveřejněno pod přiděleným registračním kódem na vstupních dveřích obou budov základní školy a na webových stránkách školy po termínu ukončení zápisů, tj. na začátku měsíce května.

Ø Při zápisu předloží rodič občanský průkaz a rodný list dítěte. Bližší informace rodiče získají přímo na ředitelství základní školy.

V Ostravě dne 17. 2. 2020 Mgr. Jaromír Šedý, MBA, ředitel školy

ĉ
Škola Šalounova,
9. 3. 2020 8:21
Comments