DOTACE, PROJEKTY‎ > ‎

Víkendové pobyty

Program obsahuje aktivity se zaměřením na eliminaci 
sociálně patologických jevů ve společnosti:

Prevence kriminality
Společenská etiketa
Zdravý životní styl
Podpora zdraví
Ekologická výchova
Volnočasové aktivity

Zaměření projektu: celoroční volnočasové aktivity pro děti a mládež z rodin postižených sociálním vyloučením a děti s poruchami chování. Primární zaměření programu vychází z prevence kriminality a protidrogové prevence.

Pro žáky jsou připraveny víkendové pobyty v krásném prostředí Beskyd. Programy jednotlivých pobytů jsou předem naplánované a organizačně i materiálně zajištěné včetně metodické podpory psychologa školy a metodika prevence patologických jevů. Každý pobyt má své hlavní téma náplně - zdravý životní styl a podpora zdraví, ekologická výchova, prevence závislostí, negativní dopad kriminálních jevů a jejich důsledky.

Žáci v průběhu všech akcí absolvují aktivity:

o ze sportu (míčové hry, tenis, jednoduché atletické disciplíny, plavání, pěší turistika
o sběr přírodnin a výroba ozdob z přírodních materiálů
o umělecká tvořivost (malování, zpěv, hra na kytaru)
o zahráli si scénky z rodinného života a společně a otevřeně si o problémech popovídali
o večery patřily společným kolektivním hrám a zábavě
o všichni společně porovnávali své schopnosti a dovednosti v různých soutěžích a byli za to patřičně odměněni 

Cílem projektu je zlepšit stávající úroveň začlenění minority do většinové společnosti.

Přínos pro děti:
aktivní trávení volného času v kulturním, zdravém prostředí
rozvoj kladných osobnostních charakteristik žáků
posílení sebevědomí
cítí vlastní odpovědnost za svůj budoucí život
posun žebříčku hodnot pozitivním směrem
eliminace agresivního a sociopatogenního chování
schopnost diagnostikovat, chápat negativa a odsoudit prvky otevřené i skryté kriminality
celkové plnohodnotné začlenění se do majoritní společnosti

Pozitiva pro školu: 
víkendový pobyt je silný motivační prvek
vyšší zájem dětí o vzdělávání - děti jsou aktivnější ve vyučování, více se snaží
žáci si upevnili své sociální kompetence, jsou ochotni naslouchat i pomoci - zlepšily se vztahy mezi spolužáky, ubylo přestávkových šarvátek, snížil se počet udělených kázeňských opatření
zlepšilo se chování a přístup dětí k autoritě dospělých osob - agresivní výpady žáků vůči vyučujícím se vyskytují jen zřídka
snížil se počet návštěv příslušníků Policie z důvodu vyšetřování trestné činnosti žáků školy
vzrostl zájem rodičů o spolupráci se školou - maminky se nebojí přijít nebo zatelefonovat do školy v případě problému, ztratily ostych při komunikaci s vyučujícími

Co se zatím nepodařilo a proč:
pokles počtu hodin omluvené a neomluvené absence žáků - charakteristiky školy v této oblasti negativně narušují stále stejní jedinci, k pozitivnímu posunu nepomáhá ani spolupráce školy se sociálním odborem

Co dál?

Protože projekt přináší očekávané pozitivní změny v životě a klimatu školy a je velmi silným motivačním prvkem v chování a vzdělávání žáků, chtěli bychom v něm i nadále pokračovat. Bylo by neefektivní tuto aktivní činnost ukončit. Vzhledem k cílové skupině je jedinou možnou formou financování z dotací a sponzorských darů. Budeme se tedy i nadále snažit, abychom pro své žáky získali potřebné peníze na realizaci těchto akcí.

Podřízené stránky (2): 2015 2016
Comments